velikost textu

Electron microscopy study of nanostructured thin film catalysts for micro-fuel cell application

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Electron microscopy study of nanostructured thin film catalysts for micro-fuel cell application
Název v češtině:
Studium tenkovrstvých nanostrukturních katalyzátorů prostřednictvím elektronové mikroskopie a spektroskopie pro aplikace v mikro-palivových článcích
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslava Lavková
Školitel:
doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Oponenti:
Dr. Pierre Ruterana
Ing. Jan Šubrt, CSc.
Konzultant:
Dr. Valérie Potin
Id práce:
121374
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika povrchů a rozhraní (4F5)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
cer oxid, platina, palivové články, magnetronové naprašování, transmisní elektronový mikroskop
Klíčová slova v angličtině:
cerium oxide, platinum, fuel cell, magnetron sputtering, Transmission Electron Microscopy
Abstrakt:
Abstrakt Předložená dizertační práce se zabývá studiem nových katalyzátorů na bázi kov-oxid vhodných pro použití v palivových článcích na straně anody. Platinou dopovaný oxid ceru připravený magnetronovým naprašováním ve formě tenkých vrstev na uhlíkových mezivrstvách nesených křemíkovým substrátem byl zkoumán prostřednictvím mikroskopických a spektroskopických metod. Vliv složení uhlíkového nosiče (a-C a CNx filmy), depozičního času CeOx vrstvy a dalších depozičních parametrů, např. depoziční rychlosti, složení pracovní atmosféry a Pt koncentrace na morfologii Pt-CeOx vrstev byl studován převážně pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM). Získané výsledky ukazují, že vhodnou kombinací depozičních podmínek jsme schopni vyladit výslednou morfologii a kompozici katalyzátoru. Složení uhlíkových filmů a Pt-CeOx vrstev bylo studováno spektroskopickými technikami – energiově-disperzní spektroskopií (EDX), spektroskopií charakteristických ztrát elektronů (EELS) a rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií (XPS). Takto připravené porézní struktury vrstev Pt-CeOx jsou slibným katalytickým materiálem na straně anody pro reálné aplikace v palivových článcích. Klíčové slova: cer oxid, platina, palivové články, magnetronové naprašování, transmisní elektronový mikroskop
Abstract v angličtině:
Abstract Present doctoral thesis is focused on electron microscopy and spectroscopy investigation of novel metal-oxide anode catalyst for fuel cell application. Catalyst based on Pt- doped cerium oxide in form of thin layers prepared by simultaneous magnetron sputtering deposition on intermediate carbonaceous films grown on silicon substrate has been studied. The influence of catalyst support composition (a-C and CNx films), deposition time of CeOx layer and other deposition parameters, as deposition rate, composition of working atmosphere and Pt concentration on the morphology of Pt-CeOx layers has been investigated mainly by Transmission Electron Microscopy (TEM). The obtained results have shown that by suitable preparation conditions combination we are able to tune final morphology and composition of catalyst. Composition of carbonaceous films and Pt-CeOx layers was examined by complementary spectroscopy techniques – Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX), Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS) and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). Such prepared porous structures of Pt-CeOx are of promising as anode catalytic material for real fuel cell application. Keywords: cerium oxide, platinum, fuel cell, magnetron sputtering, Transmission Electron Microscopy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslava Lavková 7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslava Lavková 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslava Lavková 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. 10 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Pierre Ruterana 545 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Šubrt, CSc. 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 123 kB