velikost textu

Miroslav Hladký jako novinář a vysokoškolský profesor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Miroslav Hladký jako novinář a vysokoškolský profesor
Název v angličtině:
Miroslav Hladký
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Kačanyiová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Id práce:
121278
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V bakalářské práci se věnuji osobnosti Miroslava Hladkého se zaměřením na jeho působení jako novináře v Mladé Frontě a jako vysokoškolského pedagoga na Karlově universitě. Práce nastiňuje jeho životní profil, přes jeho rodinný stav a studium, po jeho pracovní úspěchy. Zaměřuje se na jeho působení ve sportovní redakci Mladé Fronty, a to na základě vzpomínek jeho spolupracovníků i jeho samotného, počínaje nastíněním počátku tohoto deníku, na jehož založení se Miroslav Hladký podílel. Dále se práce zaměřuje na jeho působení na Karlově universitě na Institutu osvěty a novinářství, později Fakultě sociálních věd a publicistiky a naposledy na Fakultě žurnalistiky. Práce shrnuje, jaké funkce za působení na Karlově universitě zastával a jaké předměty přednášel, až po jeho odchod do důchodu. Jeho působení je zde rozděleno do čtyř období, a to období před tím, než se stal děkan, období jeho děkanátu, období následující a období jeho práce na poloviční úvazek, když již byl v důchodu. Také jsou zde uvedeny jeho publikace, zejména jeho vysokoškolské učebnice pro studijní obor žurnalistika, jejichž vydávání se věnoval v posledních letech svého působení na Karlově universitě. Závěrem práce shrnuje, jakým přínosem byl Miroslav Hladký v uvedených pozicích, které ve svém životě zastával.
Abstract v angličtině:
Abstract My bachelor´s dissertation is dedicated to personality of Mr. Miroslav Hladký, specifically to his activity as journalist in Mladá Fronta and university pedagogue at Charles University. Dissertation outlines his lifestyle character, from his family status and studies to his work successes. It focuses on his activity and influence in sport editorial board in Mladá Fronta, based on memories of his colleagues and of his own, starting with focus on the very beginning of this daily Mr. Hladký co-founded. Further it focuses on his activity in Institute of Public education and Journalism at Charles University, then on Faculty of Social Studies and Journalism and at last on Faculty of Journalism. Dissertation summarizes the roles he holded while active at Charles University and subjects he lectured up to the time he retired. His work is divided to four periods, specifically the period prior to becoming the dean of the faculty, period of his deanship, period following and period of his work on part-time, when he was already retired. At my work I also give his publications, namely his university textbooks for subject of journalism, the publishing of which he dealt last years of his university involvement at Charles University. In conclusion dissertation summarizes the contribution of Mr. Hladký in stated individual areas and roles he holded in his life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Kačanyiová 495 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Kačanyiová 59.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Kačanyiová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Kačanyiová 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 498 kB