velikost textu

Strategické řízení v neziskovém sektoru – návrh strategie pro Enterprise Leaders Platform

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategické řízení v neziskovém sektoru – návrh strategie pro Enterprise Leaders Platform
Název v angličtině:
Strategic Management in the Non-Profit Sector - Suggested Strategy for the Enterprise Leaders Platform
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Magyarová
Vedoucí:
Ing. Petr Balcar
Oponent:
Petra Andrlíková, M.Sc.
Id práce:
121018
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Strategické řízení, Balanced Scorecard, neziskový sektor, společenská odpovědnost firem
Klíčová slova v angličtině:
Strategic Management, Balanced Scorecard, Non-profit Sector, Corporate Social Responsibility
Abstrakt:
Abstrakt Práce je případovou studií zabývající se aplikací standardního rámce strategického řízení na konkrétní organizaci působící v rámci neziskového sektoru v České republice. Tato organizace se potýká s finančními problémy a s nedostatkem konkurenčních výhod. V první části práce je na základě výsledků externího a interního auditu stanovena vhodná střednědobá strategie, která jako klíčové oblasti identifikovala strategické finanční řízení, odborné vzdělávání zaměstnanců a průběžné zvyšování kvality poskytovaných služeb. Tyto oblasti jsou pak rozpracovány do strategických cílů a iniciativ pomocí modelu manažerského řízení Balanced Scorecard. Každá perspektiva obsahuje model příčin a důsledků pro vybranou iniciativu. Výstupem modelu je matice výkonnostních měřítek BSC, která tvoří základ pro strategické řízení organizace. Závěrem jsou identifikovány prvotní kroky pro implementaci systému řízení BSC pro období dalších šesti měsíců. Název práce: Strategické řízení v neziskovém sektoru – návrh strategie pro Enterprise Leaders Platform Klíčová slova: Strategické řízení, Balanced Scorecard, neziskový sektor, společenská odpovědnost firem Klasifikace JEL: L19, L21, L31, M14, M19 Akademický rok: 2012/2013 Autor: Markéta Magyarová E-mail autora: marketa.magyarova@gmail.com Vedoucí práce: Petr Balcar Email vedoucího práce: balcar.petr@tiscali.cz
Abstract v angličtině:
Abstract This work presents a case-study of application of the standard strategic framework to a specific non-profit organization in the Czech Republic. This organization is struggling with financial problems and with lack of competitive advantage. In the first part of the work, results of the external and internal audits are used to formulate a medium-term strategy for the organization. The process identified following key areas: strategic financial management, employee training and education and continuous improvement of quality of services. These areas are further developed into strategic goals and initiatives using a strategic management system Balanced Scorecard (BSC). Each perspective of BSC contains an example of the cause-effect relationship of selected initiatives. The output of the model is a matrix of scorecard measures which forms a basis for strategic management in the organization. Finally, early steps for the implementation of the Balanced Scorecard for a period of six months are identified. Title: Strategic Management in the Non-Profit Sector – Suggested Strategy for the Enterprise Leaders Platform Keywords: Strategic Management, Balanced Scorecard, Non-Profit sector, Corporate Social Responsibility JEL Classification: L19, L21, L31, M14, M19 Academic year: 2012/2013 Author: Markéta Magyarová Author’s email: marketa.magyarova@gmail.com Supervisor: Petr Balcar Supervisor’s email: balcar.petr@tiscali.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Magyarová 2.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Magyarová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Magyarová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Petr Balcar 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta Petra Andrlíková, M.Sc. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 640 kB