velikost textu

Založení a vznik evropské akciové společnosti v České republice a v Německu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Založení a vznik evropské akciové společnosti v České republice a v Německu
Název v angličtině:
The Foundation and Establishment of European Company in the Czech Republic and in Germany
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Alžběta Svobodová
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Id práce:
120992
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Societas Europaea, fúze, holding
Klíčová slova v angličtině:
Societas Europaea, merger, holding company
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce pojednává o problematice založení a vzniku evropské společnosti v České republice a v Německu. Nová právní úprava evropské akciové společnosti nabyla účinnosti v roce 2004 a je tvořena Nařízením Rady č. 2157/2001 z 8. října 2001 o Statutu evropské společnosti a Směrnicí Rady č. 2001/86/ES, kterou se doplňuje Statut o evropské společnosti s ohledem na účast zaměstnanců, přičemž Nařízení obsahuje řadu odkazů a zmocnění pro národního zákonodárce. Tato komunitární právní úprava představuje významný posun v oblasti práva obchodních společností a je první, která dovoluje nadnárodní fúzi akciových společností v rámci EU/EHP. Základním cílem práce je hlubší přiblížení relativně nové problematiky zakládání evropských společností v zemích, kde se zdá být tato forma obchodní společnosti nejúspěšnější, a sice v Německu a České republice, a to cestou komparace právní úpravy obou států týkajících se předmětného tématu, jakož i „vypíchnutí“ problematických ustanovení komunitární i národní úpravy zakládání evropských společností a navržení jejich nejvhodnějšího výkladu. V práci je podrobně popsáno pět způsobů založení evropské společnosti: Fúze, založení evropské společnosti jako holdingové společnosti, založení evropské společnosti jako dceřiné společnosti, přeměna akciové společnosti založené dle národního práva na evropskou společnost a založení evropské společnosti jako odvozené dceřiné společnosti již existující evropské společnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorosum work deals with the Foundation and Establishment of European Company in the Czech Republic and in Germany. The new legislation of the European Company entered into force in 2004 and is created by the European Council Regulation No. 2157/2001 of 8. October 2001 on the Statute for a European Company and Council Directive No. 2001/86/ES of 8. October 2001 complementing the Statute for a European Company with regard to the involvement of employees in the European company. This legislation is significant shift in the area of business companies´ rights and is the first which allowed the realization of international fusions within the EU/EEA. The main goal of this work is to describe a new isssues of forming European Companies in the states of EU where is this legal form relatively successful – in the Czech Republic and in Germany by way of legal comparison and clarification of disputable provisions of Regulation No. 2157/2001 and national law. There are described in detail five ways of forming a European Company: Merger, formation of a holding company, formation of a joint subsidiary and conversion into European Company of a public limited company previously established under national law and forming the European Company as subsidiary company of existing European Company.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alžběta Svobodová 792 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alžběta Svobodová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alžběta Svobodová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 203 kB