velikost textu

Cesta Československa od podpory sionismu k antisionismu (1947–1957)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cesta Československa od podpory sionismu k antisionismu (1947–1957)
Název v angličtině:
Path of Czechoslovakia from Support of Zionism to Anti-Zionist Position (1947–1957)
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Tomáš Habermann
Školitel:
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.
PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D.
Id práce:
120965
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sionismus; antisionismus; antisemitismus; Československo 1947–1957; UNSCOP; Ehud Avriel; zbrojní dodávky; emigrace do Izraele; Rada židovských náboženských obcí; Ústřední svaz sionistický, politické procesy; Otto Fischl; Mordechaj Oren; Šimon Ornstein; Jakob Gazit; Akce Zlatá Husa; Akce Dana; Claims Conference
Klíčová slova v angličtině:
Zionism; anti-Zionism; anti-Semitism; Czechoslovakia 1947–1957; UNSCOP; Ehud Avriel; arms supplies ; emigration to Israel; Rada židovských náboženských obcí; Ústřední svaz sionistický; political trials; Otto Fischl; Mordechaj Oren; Šimon Ornstein; Jakob Gazit; Zlatá Husa Operation; Dana Operation; Claims Conference
Abstrakt:
Tématem disertační práce je proměna vztahu komunistické strany Československa a československého totalitního režimu k sionismu v letech 1947–1957. Hlavním cílem archivního výzkumu bylo zmapování podpory sionistických aktivit při vzniku státu Izrael a přiblížení postupného přechodu komunistů z pozice podporovatelů sionismu do pozice zarytého antisionismu. Pomoc rodícímu se státu Izrael v letech 1947–1949 je přiblížena prostřednictvím role Československa na valných shromážděních OSN v roce 1947 a role ČSR jako člena United Nations Special Committee on Palestine. Dále prostřednictvím dodávek vojenské techniky do Izraele, diplomatické podpory, podpory emigrace a výcviku židovské brigády na území ČSR v roce 1948. Postupný přechod do antisionistických pozic na přelomu čtyřicátých a padesátých let je demonstrován na komplikovaných jednáních o hospodářské spolupráci a na zasahování režimu do chodu Židovských náboženských obcí. V první polovině padesátých let se podpora a spolupráce změnila ve vyloženou opozici a vyústila v diplomatickou roztržku způsobenou procesem se Slánským. Ten měl jasný antisemitský a antisionistický rozměr. Vyloženě antisionistická pozice režimu je doložena prostřednictvím dalších politicky motivovaných procesů – především procesu s izraelskými diplomaty Šimonem Ornsteinem a Mordechajem Orenem a procesy navázanými na Akci Zlatá Husa a Akci Dana.
Abstract v angličtině:
The theme of this thesis is attitude of the Communist Party and Czechoslovak totalitarian regime to Zionism in 1947–1957. The main aim of the archive research was to map gradual change of the communist regime from its position of the supporter of Zionism to that one of convinced anti-Zionism (nearly to anti-Semitism). Support of Zionism was primarily presented by help to the nascent state of Israel in 1947–1949. The evidence is given by the role of Czechoslovakia at meetings of the United Nations General Assembly in 1947 and its role as a member of United Nations Special Committee on Palestine. Furthermore, supplies of military equipment to Israel, diplomatic support, demographic support and training of Jewish brigade in Czechoslovak territory in 1948. Gradual change to anti-Zionist position at the end of 1940s and beginning of 1950s is illustrated with complicated negotiations on economic cooperation and with interfering of the regime in running of Jewish religious communities and Zionist organisations. During the first half of 1950s the support turned into downright opposition and lead in a diplomatic quarrel caused by the Slánský trial which had definitely anti-Semitic and anti-Zionist dimension. Utterly anti-Zionist position of the regime is also supported with further politically motivated trials – first of all the trial of Israeli diplomats Šimon Ornstein and Mordechaj Oren and trials related to Zlatá Husa Operation and Dana Operation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Tomáš Habermann 8.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Tomáš Habermann 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Tomáš Habermann 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 521 kB