velikost textu

Právní aspekty podnikání investičního zprostředkovatele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty podnikání investičního zprostředkovatele
Název v angličtině:
Legal aspects of investment intermediary business
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Karel Chod
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Kotáb
Id práce:
120957
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Investiční zprostředkovatel, odborná péče, nadměrné obchodování.
Klíčová slova v angličtině:
Investment intermediary, professional care, excessive trading.
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce analyzuje právní aspekty podnikání investičního zprostředkovatele. Právní úprava je konfrontována s praxí a jsou navrhována vhodná řešení. Jsou vymezeny základní pojmy investičního zprostředkování, jako jsou investiční zprostředkovatel či vázaný zástupce, a to v kontextu jejich vzájemných vztahů a povinností. Rigorózní práce se zaměřuje na vztahy vznikající mezi investičním zprostředkovatelem a obchodníkem s cennými papíry. Zejména je analyzována relevance kontroly investičního zprostředkovatele ze strany obchodníka s cennými papíry. Práce také popisuje nedostatky v požadavcích na žádající subjekty při procesu registrace investičního zprostředkovatele. Tento fakt má významné důsledky v praxi při podnikání investičních zprostředkovatelů. Případný badatel v práci nalezne také analýzu současného dohledu (dozoru) nad kapitálovým trhem v ČR. Vymezena je také problematika postupů v rámci státní kontroly. Obsažena je také analýza vztahu správního řízení a státní kontroly. Velká část práce se také zaměřuje na požadavek vynaložení odborné péče s akcentem na nadměrné obchodování, respektive churning. Rigorózní práce zahrnuje srovnání tuzemské legislativy a praxe s legislativou a praxí v USA. Jsou navržena řešení, která mají ambici eliminovat tyto neetické praktiky. Na konci práce je zařazena problematika přípustnosti a nepřípustnosti pobídek. Tato oblast se stává v poslední době stále aktuálnější, a to díky zvýšenému zájmu regulátora o tuto problematiku. Práce obsahuje základní analýzu požadavků regulátora na poskytované pobídky. Vyjádřen je i vlastní názor na onu věc.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyzes the legal aspects of investment intermediary business. Legislation is confronted with the practice and appropriate solutions are proposed. In work are defined basic concepts of investment intermediation, such as investment agent or tied agent, in the context of their mutual relations and obligations. Rigorous work focuses on the relationship of investment intermediary firms and brokerage firms. In particular, it examined the relevance of supervision by a trader in securities. Work also described tha lack of requirements for the registration of an investment intermediary firm. This fact has very important consequences in the practical business of an investment intermediary. Potential researcher also can find analysis of the current supervision over the capital market in Czech Republic. The issue of practice under state control is also defined. In the work is also included the analysis of the relationship of administrative proceedings and state control. Much of work is dedicated to the professional care with respect to excessive trading or churning. Rigorous work includes a comparison of domestic legislation and practice with the legislation and practice in the USA. Custom solutions are designed with ambition to eliminate this unethic practices. At the end of the work is included the issue of admissibility and inadmissibility of incentives. This area has recently become more acute, due to increased regulatory interest in this issue. The work includes basic analysis of the regulator’s requirements for provided incentives. In the thesis is also expressed my own view at this object.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Karel Chod 803 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Karel Chod 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Karel Chod 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 150 kB