velikost textu

Subjektivně vnímaná depresivní symptomatika u dospělé české populace-využití Beckova inventáře deprese

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Subjektivně vnímaná depresivní symptomatika u dospělé české populace-využití Beckova inventáře deprese
Název v angličtině:
Subjectively perceived symptomatology of depression at czech adult population-usage of Beck depression inventory
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Klára Vraná
Oponenti:
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Id práce:
120956
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Určitá hladina depresivních příznaků se vyskytuje také u zdravých osob a jejich seskupení nebo charakter ještě nevypovídají o depresivním onemocnění. Tato rigorózní práce se zabývá co nejpodrobnějším zmapováním subjektivně pociťovaných příznaků deprese u neklinické části dospělé české populace s použitím nejnovější verze Beckova inventáře deprese BDI-II. Sebeposuzovací dotazník BDI-II nabízí několik možností zkoumání depresivních symptomů, které jsou v této práci všechny využity a analyzovány vzhledem k pohlaví a věku respondentů. Výzkumný soubor sestává z osob ve věku od 20 do 84 let a je dále rozdělen na 5 podskupin, které představují vývojové etapy od mladé dospělosti po pravé stáří, věkově ohraničené dle Příhody (1971). Cílem je zde nejen zjištění celkové úrovně hladiny depresivní symptomatiky u zkoumaných osob, ale také intenzity, typu a charakteristického zastoupení jednotlivých příznaků deprese dle BDI-II ve výzkumném souboru, včetně porovnání rozdílů mezi muži a ženami a věkovými podskupinami z těchto výše uvedených hledisek navzájem. Práce si neklade za cíl vysvětlení zjištěných jevů, neboť výskyt či rozvoj určitých příznaků deprese nebo prožitků psychické nepohody v populaci je ovlivněn mnoha faktory. Její součástí je však porovnání výsledků s teoretickými poznatky z oblasti vývojové psychologie a některých existujících studií, které se zabývají vztahem mezi depresivní symptomatikou, věkem a pohlavím zkoumaných osob. Výsledky výzkumné části této práce mohou být užitečné nejen pro klinické, ale také pro výzkumné pracovníky, například pro porovnávání typického obrazu depresivních příznaků u zdravých a psychicky či jinak nemocných skupin osob, nebo pro sledování depresivní symptomatiky u neklinické části dospělé české populace v čase. Většina dosavadních studií podobného typu je jen velmi úzce zaměřena (například pouze na zjištění hladiny depresivních symptomů pomocí celkového skóru v Beckově inventáři deprese) a jen málo z nich se zabývá neklinickou populací. Využívají přitom častěji starší verzi Beckova inventáře deprese (BDI-IA). Tato rigorózní práce tak může zároveň přispět k bližšímu seznámení s nejnovější verzí (BDI-II), která v české praxi zatím nebyla příliš využívána, neboť zde také doposud nebyla standardizována. Částečně odkrývá i některé nedostatky a nevýhody této poslední zmiňované verze Beckova inventáře deprese, které jsou diskutovány v jejím závěru.
Abstract v angličtině:
A certain level of depressive symptoms also occurs at healthy individuals and their groups still not tell the nature of depressive illness. This thesis deals with the most detailed mapping of subjectively perceived symptoms of depression in a non-clinical part of the Czech adult population using the latest version of the Beck Depression Inventory BDI-II. Selfassesment/referal questionnaire BDI-II offers several options for exploring of depressive symptoms which in this work are all used and analyzed in a view of the sex and age of the respondents. Research set consists of persons aged 20 to 84 years and is further divided into 5 subgroups that represent developmental stages from young adulthood to the right age-elderness bounded according Příhoda (1971). The aim here is not only to determine the overall level of depressive symptoms at examined people but also the intensity, type and characteristic representation of the symptoms of depression according to BDI-II in the research file, including a comparison of the differences between men and women and age subgroups of the above mentioned aspects together. The work does not attempt to explain observed phenomena, because the presence or development of certain symptoms of depression or mental discomfort experiences in the population isinfluenced by many factors. It includes, however, comparing the results with theoretical knowledge in the field of developmental psychology and some of the existing studies that deal with the relationship between depressive symptoms, age and gender of people surveyed. Research results of this work may be useful not only for clinical workers but also for researchers, for example, comparing a typical image of depressive symptoms in healthy and mentally ill groups or groups with other ilnesses or for monitoring depressive symptoms at nonclinical part of adult Czech population during the time. Most of the historic studies of this type is very narrowly focused (for example, only to determine the level of depressive symptoms measured by total scores on Beck Depression Inventory) and only a few of them deal with non-clinical populations. They exploit more older version of Beck Depression Inventory (BDI-IA). This thesis can also contribute to closer acquaintance with the latest version (BDI-II), which has not been too used in Czech practice yet, because it also has not been standardized there yet. Work partially uncovers some shortcomings and disadvantages of this last mentioned version of Beck Depression Inventory, which are discussed in the conclusion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Vraná 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Vraná 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Vraná 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 97 kB