velikost textu

Odpovědnost a náhrada škody ve fotbale - hráč, divák, pořadatel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost a náhrada škody ve fotbale - hráč, divák, pořadatel
Název v angličtině:
Liability and Damages in Football - player, spectator, organizer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Šidliák
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
120941
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
občanskoprávní odpovědnost ve fotbale, odpovědnost ve fotbale, sportovní úraz
Klíčová slova v angličtině:
civil liability in football, liability in football, sport injury
Abstrakt:
Abstrakt – Odpovědnost a náhrada škody ve fotbale Sport je v současnosti všeobecně považován za aktivitu, která významně přispívá ke kultivaci lidského potenciálu, a to jak po stránce fyzické, tak i psychické. Spolu s mnoha nespornými klady s sebou ovšem přináší také určité nepříjemnosti. Tou hlavní a nejčastější je fakt, že provozování sportu může nezřídka vyústit v nepříjemné zranění. A zde nastává čas položit si ožehavé otázky: Jak je to s odpovědností? Kde jsou její hranice? Kdo poškozenému nahradí škodu? Zároveň je třeba si uvědomit, že právní odpovědnost ve sportu není omezena pouze na samotného sportovce. Existuje mnoho kauz, ve kterých byli shledáni odpovědnými i zřizovatelé sportovních zařízení, pořadatelé sportovních klání, jejich diváci, rozhodčí či funkcionáři. Protože nejmasověji provozovaným sportem na světě je jednoznačně fotbal, rozhodl jsem se ve své práci zaměřit výhradně na toto sportovní odvětví. Na jednu stranu zajímavou, ale na druhou také velmi komplikovanou problematiku odpovědnosti a náhrady škody ve fotbale přibližuji čtenáři z pohledu hráče, diváka i pořadatele. Ač v české, a zejména zahraniční, judikatuře existuje spousta případů, kdy soudy řešily otázku odpovědnosti nejen samotných sportovců, ale i diváků a pořadatelů za způsobenou škodu, kromě toho, že každý takový případ je třeba posuzovat striktně individuálně, není možné stanovit žádný obecný postup, kterým by se zainteresované osoby měly řídit. Při posuzování odpovědnosti fotbalisty za úraz způsobený protihráči by jistě měl hrát významnou roli fakt, zda při tomto zákroku byla (či nebyla) porušena pravidla fotbalu. Proto zde do popředí vystupuje důležitost funkce rozhodčího, který je jedinou osobou, jež má pravomoc rozhodovat v průběhu utkání o tom, jaká jednání hráčů pravidla fotbalu porušují. Podobně důležité jako mezinárodně uznávaná pravidla fotbalu jsou také další interní fotbalové předpisy, ať už jde o centrálně vydávané disciplinární řády nebo návštěvní a provozní řády jednotlivých fotbalových stadionů. Všechny tyto normy by v problematice posuzování odpovědnosti ve fotbale měly hrát stěžejní roli.
Abstract v angličtině:
Abstract – Liability and damages in football Sport is nowadays considered an activity that contributes significantly to cultivation of human potential, namely its both physical and mental part. Together with a lot of undisputed positives it also brings certain inconveniences. The main and the most common of them is the fact that doing a sport can often lead to an annoying injury. And this is the exact moment to ask delicate questions: What about liability? Where are its limits? Who compensates the victim for the damage? At the same time it is important to realize that legal liability in sport is not limited only to the sportsmen themselves. There are many cases in which founders of sports facilities, sports events organizers, their spectators, referees or officers were found liable. Since football is unambiguously the world’s most mass-run sport, I have decided to focus solely on this sport branch in my thesis. I offer the view of this on one hand interesting, on the other hand very complicated issue from the player’s, spectator’s and organizer’s point of view. Although there are many cases in the Czech and especially foreign judicature in which courts dealt with the matter of liability for damage incurred of not only sportsmen, but also spectators and organizers, there cannot be set any general procedure that the persons involved should follow except that each case should be judged strictly individually. When judging liability of a footballer for an injury caused to an opponent the fact if the football rules were (or were not) violated should play an important role. Therefore the importance of the referee function comes into foreground, as he is the only person that has the authority to judge during a match which actions of players violate the football rules. Just as important as internationally recognized football rules are also other internal football regulations, whether they are centrally issued disciplinary orders or visiting and operating rules of individual football stadiums. All of the mentioned regulations should play a fundamental role in the issue of judging civil liability in football.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Šidliák 620 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Šidliák 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Šidliák 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 1.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB