velikost textu

Spoluvlastnictví a jeho zánik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spoluvlastnictví a jeho zánik
Název v angličtině:
Joint ownership and its termination
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Václav Šafka
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Id práce:
120938
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spoluvlastnictví, spoluvlastnický podíl, předkupní právo
Klíčová slova v angličtině:
joint ownership, ownership share, right of preemption
Abstrakt:
Resume Šafka Václav, zpracování rigorózní práce na téma: Spoluvlastnictví a jeho zánik, katedra občanského práva, konzultant doc. JUDr. Josef Salač Ph. D., Univerzita Karlova, Praha, 2012, 117 stran. Práce se zabývá pojmem spoluvlastnictví jako formou vlastnictví v celé jeho šíři, se zaměřením na právní hlediska jeho zániku a sleduje tyto pojmy od dob římských, přes jednotlivé historické epochy českého práva: feudalismus, Rakousko – Uhersko, 1. republika, období po druhé světové válce až po současnost. V samostatné kapitole se zabývá pojmem, charakteristikou a druhy spoluvlastnictví a věnuje se vysvětlením pojmu spoluvlastnického podílu. Jako zvláštní formu spoluvlastnictví popisuje práce společné jmění manželů a bytové vlastnictví. Práce se stručně a okrajově dotýká úpravy spoluvlastnictví v sousedních státech. V samostatné části práce popisuje institut předkupního práva a jeho aplikaci ve spoluvlastnických vztazích a detailně pak popisuje jednotlivé fáze realizace předkupního práva při zcizení spoluvlastnického podílu. Dále jsou popisovány jednotlivé způsoby zániku spoluvlastnického vztahu, důsledky při porušení zákona v těchto případech a práce nabízí i možná východiska z nich, s použitím bohaté judikatury obecných soudů a Nejvyššího soudu České republiky. V závěru se práce věnuje novému občanskému zákoníku a ustanovením o spoluvlastnictví a předkupnímu právu v něm obsažených z hlediska de lege ferenda. Klíčová slova: spoluvlastnictví, spoluvlastnický podíl, předkupní právo. 116
Abstract v angličtině:
Summary Šafka Václav, PhD thesis with theme: Joint ownership and its termination, civil rights department, tutor doc. JUDr. Josef Salač Ph. D., University Karlova, Praha, 2012, 117 pages. The thesis deals with a term „joint ownership“as a form of ownership in its entire scope, with focus on legal viewpoints of its termination, and follows these terms from Roman times through particular historical periods of Czech law: feudalism, the Austro- Hungarian Empire, the first republic, after the World War II period until the present times. It a separate chapter the thesis deals with the term, characteristics and categories of joint ownership and explains the term „joint ownership share“. It describes tenancy by entirety and housing ownership as special forms of joint ownership. The thesis briefly and marginally touches upon joint owneship regulations in neighbouring countries. In a separate part of this thesis is described the institute of right of preemption and its use in joint ownership relations, it describes in detail particular phases of right of preemption execution in case of appropriation of joint ownership share. Further on are described different ways of joint ownership relationship termination, consequences of breaking this law and also its possible solutions using extensive judicature of civil courts and the Supreme court of the Czech republic. Finally, the thesis deals with a new civil code, and joint ownership and pre-emption provisions incorporated in it from the point of de lege ferenda. Key words: joint ownership, ownership share, right of preemption. 117
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Václav Šafka 673 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Václav Šafka 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Václav Šafka 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 23 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB