velikost textu

Vybrané otázky mezinárodněprávní ochrany investic v bilaterálních investičních dohodách v rozhodovací praxi mezinárodních investičních rozhodčích tribunálů podle pravidel ICSID

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky mezinárodněprávní ochrany investic v bilaterálních investičních dohodách v rozhodovací praxi mezinárodních investičních rozhodčích tribunálů podle pravidel ICSID
Název v angličtině:
Selected issues of international protection of investments pursuant to bilateral investment treaties in the case-law of international investment arbitral tribunals under the ICSID convention
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Margarita Kukharchuk
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Id práce:
120934
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Investor, investice, příslušnost a pravomoc ICSID tribunálů, Salini test, ICSID Úmluva
Klíčová slova v angličtině:
Investor, investment, jurisdiction of ICSID tribunals, Salini test, ICSID Convention
Abstrakt:
ABSTRAKT Mezi základní a zároveň stěžejní otázky práva ochrany investic bezpochyby patří prokázání existence chráněné investice. Tato práce se zaměřuje na zkoumání těchto otázek podle bilaterálních dohod o ochraně investic a ICSID Úmluvy. Vzhledem k tomu, že určení existence investice a investora záleží nejenom na tom, jak jsou tyto pojmy vymezené v konkrétní BIT, ale také na interpretaci použití těchto pojmů v ICSID Úmluvě, zdrojem odpovědí na tuto a související otázky je zveřejněná judikatura ICSID tribunálů. V rozhodnutích investičních tribunálů není jediný přístup ohledně definování investice, lze vyčlenit několik různých přístupů: (i) pojem investice musí splňovat kritéria podle příslušné BIT a zároveň kritéria Úmluvy, která jsou vypracována judikaturou, (ii) pojem investice podle Úmluvy (resp. související judikatury) má přednost před definicí podle BIT, (iii) existuje pouze definice podle BIT, (iv) pojem investice musí splňovat kritéria podle příslušné BIT a zároveň se vejít do rámce Úmluvy, který je však chápán velice široce. Při definování pojmu investor vzniká rovněž množství otázek. U žalobce, který je fyzickou osobou, musí rozhodčí tribunály nejčastěji řešit otázku státní příslušnosti, občanství nebo trvalého pobytu, otázku dvojího občanství. U žalobce, který je právnickou osobou, může vzníknout ještě širší škála otázek, na které musí odpovědět rozhodce: od charakteru právnické osoby, který je žalobcem, do oprávněnosti podat žalobu někým, kdo je na vrcholu korporátní struktury a který pouze zprostředkovaně vlastní místní společnost (tzv. koneční beneficienti). Právo ochrany investic s mezinárodním prvkem podle dohod o podpoře a ochraně investic je velmi dynamické a vzhledem k absenci precedenčního práva je do značné míry roztříštěné co do postupů zkoumání existence investora a investice. Vše s sebou přináší to, že žádný závěr rozhodčího tribunálu není nepřekonatelný pro budoucí řízení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Proving the existence of a qualified investor and an investment undoubtedly belongs to the basic and core issues in the law of investment protection. These thesis focuses on examining of the very issues pursuant to the bilateral investment treaties and ICSID Convention. Due to the fact that ascertaining the existence of an investor and its investment depends not only how these terms are being defined in the relevant BIT, but also on interpretation of them in the ICSID Convention, published decisions of ICSID tribunals become the main source of information, how arbitral tribunals deal with the issue. Decisions of arbitral tribunal reveal that there is no single attitude in defining of an investment. Several approaches can be seen: (i) the investment shall pass the critetia of an investment pursuant to the relevant BIT and the criteria of an investment of ICSID Convention which have been elaborated by the case-law (Salini test and its modifications), (ii) the investment shall fulfil criteria of an investment of ICSID Convention which have been elaborated by the case-law, while the criteria provided in the relevant BIT are not so important, (iii) the only relevant definition of an invesment is provided in the relevant BIT, as there is no explicit definition of an investment in the ICSID Convention, (iv) the investment shall fulfill the criteria of an investment pursuant to the relevant BIT, but at the same time shall be within the framework of a notion of investment pursuant to the ICSID Convention, whether the latter is interpreted very broadly. When defining an investor many questions arise. When claimants are natural persons arbitral tribunals often deal with an issue of nationality or double nationality or permanent residence. When claimants are entities the range of potential issues can be even wider: from the nature of the claimant up to issues of possibility to file a claim by someone who is on the top of the corporate structure of group of companies and who owns the local company indirectly (the so called ultimate beneficiary). The law of protection of investment with international element pursuant to the treaties on encouragement and protection of investment is very dynamic. Due to the absence of the rule of precedens it is largely fragmented with regard to the methods of defining of an investor and its investment. This entails that all conclusions of arbitral tribunals can be overcome in future proceedings with regard to other or the same matter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Margarita Kukharchuk 801 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Margarita Kukharchuk 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Margarita Kukharchuk 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 1.45 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 182 kB