velikost textu

Ideologické základy americké zahraniční politiky: liberalismus Johna Locka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ideologické základy americké zahraniční politiky: liberalismus Johna Locka
Název v angličtině:
The Ideological Foundations of American Foreign Policy: John Lock's liberalism
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Kárník
Vedoucí:
Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Id práce:
120915
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Americká zahraniční politika, ideologické základy, realismus, idealismus, izolacionismus, expanzionismus, Monroeova doktrína, Bushova doktrína
Klíčová slova v angličtině:
American foreign policy, ideological foundings, realism, idealism, isolationism, expansionism, Monroe doctrine, Bush doctrine
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá vlivem Lockovy politické teorie na americkou zahraniční politiku. Jejím cílem je jednak ukázat Lockovu teorii v koloniálním kontextu jejího vzniku jako zdroj amerického excepcionalismu a dále vysledovat principy jeho teorie ve „válce proti teroru“ a tzv. „Bushově doktríně“. Pozornost je věnována dvěma dichotomiím, které jsou pro studium americké zahraniční politiky obvyklé – dichotomii realismus-idealismus a izolacionismus- expanzionismus. Pro jejich lepší uchopení je část práce věnována historii rané americké republiky se zvláštním zaměřením na tzv. Monroeovu doktrínu. Práce uzavírá zjištěním, že americké zahraniční politice je vlastní spíše expanzionistická a unilateralistická tradice a že ji nelze přesně vymezit dichotomií realismus-idealismus. Lockova politická teorie je identifikována jako jeden z kořenů amerického excepcionalismu a idealismu a principy jeho teorie jsou nalezeny ve válce proti teroru i v Bushově doktríně. Závěr práce poukazuje na nutnost brát v úvahu eurocentrismus Lockovy politické teorie a ideologickou podstatu amerického excepcionalismu při studiu americké zahraniční politiky.
Abstract v angličtině:
Abstract Main focus of this bachelor thesis is the influence of John Locke´s political theory on American foreign policy. Its aim is to reveal the colonial context of Locke´s theory and link it with American exceptionalism and also to identify some features of Locke´s theory with the “War on Terror” and the so-called “Bush Doctrine”. Two dichotomies typical of American foreign policy studies are being examined, realism-idealism and isolationism-expansionism. To understand them better, the thesis examines briefly the history of the early American republic with an emphasis on the so-called Monroe Doctrine. In conclusion, the author states that the tradition of American foreign policy is rather expansionist and unilateralist then isolationist and that it is hard to place it clearly in the realism-idealism dichotomy. Locke´s political theory is found at the core of American exceptionalism and idealism and some features of Locke´ theory are found in the “War on Terror” and in the “Bush doctrine”. At the end it is argued, that it is necessary to keep in mind the eurocentrism of Locke´s theory and the ideological nature of American exceptionalism when studying American foreign policy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kárník 668 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kárník 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kárník 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. 536 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 633 kB