text size

Srovnání přístupu vybraných českých a francouzských týdeníků k soukromí vrcholných politiků

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Srovnání přístupu vybraných českých a francouzských týdeníků k soukromí vrcholných politiků
Titile (in english):
A Comparison of Approaches to Leading Politicians´s Privacy by Selected Czech and French Magazines
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Zuzana Stuchlíková
Supervisor:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Opponent:
Markéta Štechová
Thesis Id:
120861
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Media Studies (23-KMS)
Study programm:
Media and Communications Studies (B7202)
Study branch:
Media Studies (MS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
21/01/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
soukromí, politika, medializace, narativní analýza, Sarkozy, Topolánek, Le Point, Týden
Keywords:
Privacy, politics, publicizing, narrative analysis, Sarkozy, Topolánek, Le Point, Týden
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce si klade za cíl na příkladu dvou případových studií porovnat, jak se liší přístup českých a francouzských zpravodajských týdeníků k soukromí vrcholných politiků. Pro potřeby této analýzy byly na základě řady kritérií zvoleny časopisy Le Point z francouzského, respektive Týden z českého prostředí; z osobností potom Nicolas Sarkozy a Mirek Topolánek. Úvodní teoretická část se zabývá problematikou medializace soukromí politiků obecně, jejími příčinami (změny v mediálním prostředí, personalizace politiky), průvodními jevy a následky (celebritizace politiky). Zvláštní pozornost je potom věnována vývoji v obou zkoumaných zemích, legislativním podmínkám, v jejichž rámci tamní týdeníky působí, a vztahu Mirka Topolánka a Nicolase Sarkozyho k médiím. Analytická část metodou narativní analýzy sleduje nejprve příběh Mirka Topolánka na stránkách časopisu Týden, následně Nicolase Sarkozyho v časopise Le Point. Hlavními zkoumanými událostmi jsou v obou případech rozvod, nový vztah, svatba a narození potomka, chronologicky seřazené tak, jak to odpovídá sledu událostí. Obecným závěrem, ke kterému práce dochází, je, že jakkoli existuje celá řada společných rysů v řadě ohledů, přístup obou týdeníků se liší. Zejména v důrazu, který je na soukromí kladen (délka článků, jejich umístění v rubrikách apod.), a způsobu prezentace tématu soukromí.
Abstract:
Abstract This thesis aims to compare, based on two case studies, the approaches of Czech and French weekly news magazines to the leading politician’s privacy. For this purpose, magazines Le Point and Týden, from French and Czech environment respectively, were selected, according to various criterions. Opening part is mainly theoretical and deals with general terms as the publicizing of politician’s privacy, its causes (such as the changes in media environment, personalization of politics etc.), development and consequences (such as a celebritization of politicians). Special attention was devoted to the development of privacy media coverage in both countries, legal conditions and attitude of Mirek Topolánek and Nicolas Sarkozy towards media. The analytical part follows the story of Topolánek in Týden, and of Sarkozy in Le Point, using the method of narrative analysis. The main focus is on four events, in both cases lined up the way it happened – divorce, new relationship, wedding and a birth of a child. General conclusion of this thesis is that even though there are some similar aspects in approaches in both countries, overall approach differed in style of presentation and the emphasis given to the question of leading politicians’s privacy.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Zuzana Stuchlíková 693 kB
Download Abstract in czech Bc. Zuzana Stuchlíková 67 kB
Download Abstract in english Bc. Zuzana Stuchlíková 62 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 44 kB
Download Opponent's review Markéta Štechová 90 kB
Download Defence's report 503 kB