velikost textu

Využití a aplikace testu pohádek na vybraném vzorku šesti až osmiletých dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití a aplikace testu pohádek na vybraném vzorku šesti až osmiletých dětí
Název v angličtině:
Usage and applocation of the fairy tale test on the selected sample of six to eight year old children
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Průchová
Oponenti:
PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Id práce:
120808
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé Test pohádek je projektivní osobnostní test pro děti ve věku 6 – 12 let. Je založen na asociacích mezi pohádkami a nevědomými procesy. Cílem testu je postihnout osobnostní profil jedince a získat informace jak o jeho vlastnostech, tak o jejich vzájemných vztazích. Lze jej také využít jako nástroj k zhodnocení osobnostního vývoje, k hodnocení motivačních tendencí i jako metodu pro srovnávací výzkum. Test pohádek byl standardizován v pěti zemích světa – Řecku, Rusku, Číně, Indii a Turecku, v současné době probíhají snahy o vytvoření norem také v České republice. Na jejich vytváření by se měla podílet i tato práce, a to sběrem a vyhodnocením dat od vybraného vzorku šesti až osmiletých respondentů. Klíčová slova Pohádky, interpretace pohádek, projektivní testy, Test pohádek, mladší školní věk.
Abstract v angličtině:
Abstract The Fairy Tale Test (FTT) is a projective personality test designed for children aged 6 to 12 years. FTT is based on the association between fairy tales and unconscious processes. Its goal is to assess the child´s personality profile and to offer information not only about single personality traits but also their interrelations. It is possible it effectively employed as a method to assess eventual personality changes over time or as a tool in clinical or cross-cultural research as well. The Fairy Tale Test was standardized in five countries of the world – Greece, Russia, China, India and Turkey, at the present time we effort to set up standard specification also in the Czech Republic. This rigorous paper should also contribute to the standardization with administrating FTT and its evaluation to the selected sample of six to eight-year-old children. Key words Fairy tales, interpretation of the fairy tales, projective tests, the Fairy Tale Test, younger school age.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Průchová 1.65 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petra Průchová 11.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Průchová 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Průchová 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 179 kB
Stáhnout Errata Mgr. Petra Průchová 84 kB