velikost textu

Komparace stavby zpravodajských reportáží ČT a tv Nova v I. a II. čtvrtletí 2012

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace stavby zpravodajských reportáží ČT a tv Nova v I. a II. čtvrtletí 2012
Název v angličtině:
Comparison of the structures of new reports on ČT and tv Nova in the first and second quarter 2012
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Ernst, DiS.
Vedoucí:
Phdr. Martin Lokšík
Oponent:
PhDr. Milan Šmíd
Id práce:
120782
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
televizní zpravodajství, Česká televize, Nova, reportáž, stand-up /standup/, gerojš, ruch, synchron, asynchron
Klíčová slova v angličtině:
television reporting, Česká televize /Czech television/, Nova, report, stand-up, natural sound, SOT /sound on tape/, VO /voice over/
Abstrakt:
Bakalářská práce porovnává stavbu reportáží hlavních zpravodajských relací ČT a tv Nova z hlediska užití jednotlivých stavebních částí. Zdrojem je vysílání Událostí a Televizních novin ze dvou týdnů během I. pololetí roku 2012. V teoretické části jsou zmíněné pojmy z oblastí, které mají vliv na užití prvků. Obdobný význam má i kapitola o provozních faktorech. Součástí je stručný popis daných médií se zaměřením na personální změny a dále podrobnější popis jednotlivých elementů, resp. jejich kategorií. Praktická část předkládá ve čtyřech kapitolách redukované výsledky kvantitativní analýzy a kvalitativní analýzu vybraných prvků /"gerojš - ruchový záběr" a "stand-up"/. Následuje komparace na základě vyřčených hypotéz rozdělená do tří částí: nejdříve jsou porovnány změny během pololetí v rámci jednotlivých relací; závěrem se komparace věnuje oběma relacím ve druhém sledovaném období.
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis compares the consturction of the reports in the main news programs on the Czech Television and Tv Nova. The source is the broadcasting of "Události" and "Televizní noviny" for two weeks during the first half of 2012. The theoretical part contains the terms of the areas that have some influence on the usage of the typical elements.. The chapter on operational factors has the similar importance. A brief description of the media focusing on personnel changes is also included as well as more detailed description of the individual elements. The practical part presents four chapters with reduced results of quantitative analysis and qualitative analysis of selected elements /"Full natural sound" and "Stand-up"/. The following comparison is divided into three parts: first two compare the changes during the semester in each broadcast; the third part is dedicated to both programs in the second period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Ernst, DiS. 616 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jiří Ernst, DiS. 532 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Ernst, DiS. 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Ernst, DiS. 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Phdr. Martin Lokšík 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Šmíd 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 488 kB