velikost textu

Odvolání v občanském soudním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odvolání v občanském soudním řízení
Název v angličtině:
The appeal in the civil legal proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Marta Šmídová
Oponenti:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
120707
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
občanské soudní řízení, odvolání, řádný opravný prostředek
Klíčová slova v angličtině:
civil legal proceedings, appeal, proper legal remedy
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce pojednává o odvolání jakožto jediném řádném opravném prostředku v občanském soudním řízení. Po obecné charakteristice odvolání práce rozebírá podmínky přípustnosti odvolání a nepřípustnost odvolání v zákonem daných případech. Dále se práce zabývá účinky podaného odvolání, vzdání se odvolání a jeho vzetí zpět. Pozornost je věnována i obecným a zvláštním náležitostem odvolání a podmínkám, za nichž mohou být v odvolacím řízení uplatněny nové skutečnosti a důkazy. Nejobsáhlejší kapitola práce se věnuje samotnému odvolacímu řízení. Nastíněna je činnost soudu prvního stupně a odvolacího soudu v něm, dále pak kvantitativní a kvalitativní rozsah odvolacího přezkumu. Opomenut nezůstává ani výklad dokazování v odvolacím řízení, poučovací povinnosti odvolacího soudu a způsobu projednání odvolání. Zvláštní kapitola se zabývá rozhodnutím o odvolání. Závěr práce je věnován pojednání o nákladech odvolacího řízení a autorčiným návrhům de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract The work deals with the appeal as the only proper legal remedy in the civil legal proceedings. After the general characterization of the appeal the work analyses the conditions of admissibility and inadmissibility of the appeal in the law given cases. The work proceeds to deal with the effects of the submitted appeal, the renouncement and the abandoning of the appeal. The attention is also paid to general and special requirements of the appeal and to the conditions under which new facts and proofs can be asserted. The most comprehensive chapter has to do with the very appellate proceedings. There is a description of the work of the court of first instance and the one of appeal in the appellate proceedings, and furthermore quantitative and qualitative range of the appeal review. The explanation of the evidence process in the appellate proceedings, the duty of notice of the appellate court and the way of hearing an appeal is treated as well. In addition there is a special chapter that describes the way an appellate court reaches a decision. The ending of the work is devoted to the costs of the appellate procedure and the author´s recommendations de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Marta Šmídová 861 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Marta Šmídová 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Marta Šmídová 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 340 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB