velikost textu

Institut trustu v českém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Institut trustu v českém právu
Název v angličtině:
Trust in Czech Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Jan Skuhravý, Ph.D.
Oponenti:
doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
JUDr. Jaroslav Oehm
Id práce:
120694
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právní transplantáty, občanský zákoník, kontinentální právní systm, fiducie, smíšený právní systém, komerční trusty, právo trustu, kvazi-trusty
Klíčová slova v angličtině:
civil code, legal transplants, commercial trusts, trust-like arrangements, mixed jurisdictions, fiducie, trust law, civil jurisdictions
Abstrakt:
V rámci legislativních prací na návrhu nového českého občanského zákoníku bylo navrženo uvést do českého práva institut trustu, což by se mělo stát do značné míry skrze transplantaci institutu fiducie zakotveného v québeckém Code Civil. Disertační práce po představení základních pojetí trustu známých ve světě popisuje klíčové možnosti jeho komerční aplikace, využívané ve státech, jež trust zakotvily, a analyzuje možnosti, kterými by současné české právo mohlo nahradit funkce trustu bez jeho současného zakotvení. Disertační práce dále prokazuje, že klasické námitky proti možnosti implantovat trust do kontinentálního právního systému, vznášené z pozice kontinentálního práva, jsou ve vztahu k českému právnímu řádu z velké míry neopodstatněné. Práce dále podrobuje návrh českého občanského zákoníku podrobné komparativní analýze. Prokazuje, že právní konstrukce zakotvená v návrhu občanského zákoníku není skutečným trustem, ale pouze kvazi-trustem (trust-like arrangement), neboť postrádá jeden ze základních znaků tohoto institutu, a to převod majetku zakladatelem trustu na jeho správce. Nakonec disertace podrobuje analýze a kritice konkrétní ustanovení návrhu a na základě této analýzy uvádí řadu návrhů de lege ferenda směřujících k možnému vylepšení navrhovaných ustanovení.
Abstract v angličtině:
During the legislative works on a new Civil Code for the Czech Republic, it has been proposed that the concept of trust be introduced into Czech law, largely by transplanting the concept of fiducie contained in the Civil Code of Québec. The thesis, after introducing the principal concepts of trust as known around the world today, whether in common law jurisdictions, civil law jurisdictions or mixed jurisdictions, describes the principal commercial uses of trust in trust jurisdictions and analyses the possibilities of current Czech law to replicate the trust function not using the trust. The thesis argues that the classical civilist objections to the possibility to implant true trust into civil law jurisdictions are largely unfounded in respect of the Czech legal system. The thesis further performs a comparative assessment of the Czech Civil Code proposal. It is argued that the legal construct at hand in the proposal is actually not trust, but a mere trust-like arrangement, as it lacks one of the trust's most salient features -- transfer of the trust property by the settlor to the trustee. Apart from that, the thesis analyses specific provisions of the proposal and subjects them critique. Based on this analysis, it introduces a number of proposals for the enhancement of the proposed provisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Jan Skuhravý, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Jan Skuhravý, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Jan Skuhravý, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaroslav Oehm 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB