velikost textu

Právní prověrka nemovitostí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní prověrka nemovitostí
Název v angličtině:
Real Estates Legal Due Diligence
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Kraft
Oponenti:
doc. JUDr. Jiří Mikeš
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
120646
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nemovitosti, katastr, právní prověrka
Klíčová slova v angličtině:
real estates, land register, due diligence
Abstrakt:
ABSTRAKT Účastníci nemovitostních transakcí mají odůvodněný zájem na tom ověřit si, zda v rámci transakce nabydou platný titul k nemovitosti. K tomuto účelu souží právní prověrka nemovitosti, která takový předpoklad potvrdí (nebo dojde k závěru, že takový předpoklad není dán). Cílem právní prověrky nemovitostí je např. pro kupujícího potvrzení, že neexistuje žádné právní riziko spojené s vlastnictvím nemovitosti. Vzhledem k tomu, že většina nemovitostí v České republice je evidována v katastru nemovitostí, je katastr hlavním informačním zdrojem prověrky. Katastr vede evidenci týkající se zákonem vymezených nemovitostí v České republice. Obecně je zápis o vlastnickém právu v katastru nemovitostí považován za důkaz ohledně vlastnického práva dané osoby k dané nemovitosti. Do roku 1992 však bylo možno účinně převést vlastnické právo k nemovitosti evidované v katastru bez nutnosti učinit příslušný zápis v katastru. Důsledkem je, že zápisy v katastru učiněné před rokem 1993 nemohou sloužit jako jediný důkaz vlastnického práva. Práce proto popisuje katastr nemovitostí, jeho historický vývoj, současnou úpravu zápisů do něj, stejně jako jeho obsah. Vedle katastru tato práce popisuje další zdroje informací právní prověrky nemovitostí (pozemkové úřady a další subjekty). Složitost nabývání vlastnického práva k nemovitostem a dopady práv třetích osob může být dána též povahou stran transakce (např. v případě územních samosprávných celků) nebo vyplývat z povahy nemovitosti (jako v případě např. umělých vodních toků). Některé další aspekty mohou mít své dopady také (jako historické nabývací tituly – např. směnné smlouvy). Nabyvatel by měl před nabytím nemovitosti také ověřit rozsah práv třetích osob k nemovitosti (věcná břemena, zástavní práva apod.). -1- Jádro práce spočívá v analýze realizace právní prověrky – revize nabývacích titulů, kontrola uplatnění restitučních nároků, zjišťování a důsledky vad nabývacích titulů atd. Práce se také zabývá specifikami spjatými se zvláštním právním režimem některých nemovitostí. Klíčová slova: nemovitosti, katastr, právní prověrka -2-
Abstract v angličtině:
SUMMARY The parties to the real estates transactions need to have sufficient warranties that they will obtain the valid ownership title to the real estates property. The legal due diligence (or title due diligence) is the way to confirm the existence of these warranties (or confirms that these warranties are not present). The objective of due diligence for example for the buyer is to confirm that there is no legal issue concerning the ownership title to the property. Most of the real estates in the Czech Republic is registered with the Land Register. The Land Register maintains a database of plots of land, certain constructions (described by a law) and residential and non-residential units in the Czech Republic. The entry into the Land Register is, in practice, generally regarded as a proof of ownership title. Until 1993, it was possible to effectively transfer ownership title to real estate without recording the appropriate entry in the Land Register. As a result, register entries made prior to 1993 cannot be relied upon alone to demonstrate the proof of ownership. This thesis therefore describes the Land Register, its historic development, contemporary way of registrations and the matter registered within the Land Register. Beside the Land Register, the thesis also describes other sources of information for real estates due diligence (land offices and other subjects). Complexity in the field of real estates ownership acquisitions and third party rights may be caused also by the nature of the parties (e.g. municipalities) or by the nature of the property (e.g. artificial watercourses). Some other aspects may have its consequences as well (as the nature of historical acquisition titles – e.g. swap agreements). The acquirer should check also the extent of third parties rights (that the property is not encumbered with any ownership title restrictions, e.g. easements or liens). The core of the thesis describes the realization of due diligence – review of acquisition titles, restitution check, consequences of defects in historical titles -1- etc. The thesis also deals with specific legal regimes of the property which may be discovered by due diligence. Keywords: real estates, land register, due diligence -2-
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Kraft 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Kraft 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Kraft 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jiří Mikeš 603 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 273 kB