velikost textu

Implementace mandátu mise UNPROFOR v Bosně a Hercegovině v letech 1992-1995

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Implementace mandátu mise UNPROFOR v Bosně a Hercegovině v letech 1992-1995
Název v angličtině:
Implementation of the mandate of the UNPROFOR mission in Bosnia and Herzegovina between 1992-1995
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Lalić
Vedoucí:
PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Oponent:
Mgr. Kamil Pikal
Id práce:
120639
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
UNPROFOR,UNHCR, mírová mise, mandát, Rada bezpečnosti, rezoluce, humanitární pomoc
Klíčová slova v angličtině:
UNPROFOR, UNHCR, peacekeeping, mandate, Security council, resolution, humanitarian aid
Abstrakt:
Neochota mezinárodního společenství zapojit se do bosenské občanské války v letech 1992- 1995 vojenskou intervencí, vytvořila z mise United Nations Protection Force (UNPROFOR) náhražku rozhodné akce. Absence jakékoliv naděje na dohledné příměří, které by mohly mírové jednotky svojí přítomností podporovat, vedla v první fázi války k vytvoření ryze humanitárního mandátu pro jednotky OSN. Ty měly ve spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) zajistit chod sarajevského letiště pro humanitární účely a postarat se o bezpečnost UNHCR a jeho konvojů s humanitární pomocí. Práce „Implementace mandátu mise UNPROFOR v Bosně a Hercegovině v letech 1992-1995“ se zabývá právě problematikou implementace tohoto čistě humanitárního mandátu. Pomocí deskriptivní analýzy nejdříve vysvětlí motivy, které vedly mezinárodní společenství k nasazení lehce vyzbrojených mírových jednotek s netypickým mandátem do oblasti, která se ukáže být naprosto nevhodnou pro působení mírových sil. Následně prozkoumá samotný průběh implementace a problémy, se kterými se jednotky OSN potýkaly. Cílem práce je dokázat, že mise UNPROFOR nebyla absolutním selháním, za jaké je pokládána, avšak prokáže se neadekvátnost jejího nasazení v daném prostředí a budou představeny příčiny neúspěchů.
Abstract v angličtině:
The unwillingness of the international community to become involved militarily in Bosnian civil war between 1992-1995, made the United Nations Protection Force (UNPROFOR) a substitute for a decisive action. The absence of any foreseeable prospect of truce, which would have been supported by the presence of peacekeepers, led to the establishment of strictly humanitarian mandate for UN troops in the first phase of the war. They were supposed, in cooperation with the United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR), to secure functioning of the Sarajevo airport for humanitarian relief purposes and subsequently provide security for the UNHCR and its convoys providing humanitarian relief. Thesis „Implementation of the mandate of the UNPROFOR mission in Bosnia and Herzegovina between 1992-1995“ deals with issues concerning humanitarian mandate in particular. This thesis aims to explain, through descriptive analysis, motives leading international community to deploy lightely armed peacekeeprs with uncharacteristic mandate to the region, which is absolutely inadequate for peacekeeping operations as I will show. It will subsequently analyze course of the implementation and problems, which were encountered by UN troops. The aim of this thesis is to prove, that UNPROFOR was not absolute failure as it is perceived, however, it will prove inadequacy of its deployment in this particular region and present causes of failure it did encounter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Lalić 712 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Lalić 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Lalić 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kamil Pikal 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB