velikost textu

Proměny japonského personálního managementu v čase a prostoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny japonského personálního managementu v čase a prostoru
Název v angličtině:
Changes in Japanese Human Resource Management in time and space
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Mirka Zvědělíková
Vedoucí:
Ing. Ivo Koubek
Oponent:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Id práce:
120595
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
japonský personální management, pracovní poměr, celoživotní zaměstnávání, princip seniority, hodnocení zaměstnanců
Klíčová slova v angličtině:
Japanese human resource management, employment relationship, life-time employment, seniority principle, employee evaluation
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá vývojem japonského personálního managementu především od 90. let 20. století, tedy od doby krize japonské ekonomiky, do současnosti. Odlišný styl personálního řízení je považován za jeden ze základů mezinárodního úspěchu tamějších podniků v druhé polovině 20. století. Po čtyřiceti letech růstu musela nutně nastat adaptace na podmínky zpomalené ekonomiky, což je stádium obdobné tomu, čím prochází posledních několik let západní firmy. Práce se věnuje především vzniku a podstatě metod personálního managementu pokládaných za ryze japonské, jejich změnám v nepříznivé ekonomické situaci a možnostem aplikace v západním prostředí. Poté na základě minulého vývoje a celosvětových trendů nastíní možný budoucí vývoj. Cílem práce je objasnit, do jaké míry jsou principy japonského personálního managementu jedinečné a vázané na japonské prostředí, jakým vývojem prošly v krizových dobách a jakým stylem jsou tyto poznatky využitelné v západním prostředí.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this work is to assess the evolvement of Japanese Human Resource Management mainly from the last decade of the 20th century, the time of the economic crisis in Japan, until present times. The different style of Japanese HRM is considered to be one of the reasons behind the success of Japanese firms on the international markets in the latter half of the 20th century. After 40 years of continuous growth the adaptation to the new worsening conditions was inevitable, which is a situation not unlike the one the western firms are facing today. Focus of this thesis mostly lie in elaborating on the origins and principles of the HRM methods seen as typically Japanese, their reaction to unfavorable economic situation and how this process could be applied in western settings. Then, based on the past changes and worlwide trends, I will outline the possible future development. The aim of this thesis is to uncover to what extent the Japanese Human Resource Management principles are uniquely Japanese and tied to Japanese environment, to map their adaptation to economy in crisis and to find out if this approach is applicable in western firms.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mirka Zvědělíková 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mirka Zvědělíková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mirka Zvědělíková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Ivo Koubek 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB