velikost textu

Osobnost jedince v procesu dosahování sociálního statusu – směrem od sociální reprodukce k hledání zdrojů mezigenerační vzestupné sociální mobility.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnost jedince v procesu dosahování sociálního statusu – směrem od sociální reprodukce k hledání zdrojů mezigenerační vzestupné sociální mobility.
Název v angličtině:
Personality of the individual in the process of attaining social status – from social reproduction to identification of the sources for intergenerational upward socialmobility.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
Oponenti:
Milada Rabušicová, DrSc.
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
120581
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální status, osobnost, nekognitivní vlastnosti a rysy, mezigenerační vzestupná sociální mobilita
Klíčová slova v angličtině:
social status, personality, non-cognitive traits and characteristics, intergenerational upward social mobility
Abstrakt:
NÁZEV: Osobnost jedince v procesu dosahování sociálního statusu – směrem od sociální reprodukce k hledání zdrojů mezigenerační vzestupné sociální mobility. AUTOR: Tereza Bariekzahyová KATEDRA: Katedra psychologie ŠKOLITEL: Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. ABSTRAKT: Práce propojující sociologické prizma s psychologickým teoreticky i empiricky prozkoumává nekognitivní vlastnosti a rysy osobnosti (Big Five, Sebeúcta, Locus of Control, Vůle) ve vztahu k sociálně psychologickým aspektům procesu dosahování sociálního statusu (vlivy primární rodiny, vlivy školy, jiných osob aj.), přičemž se specificky zaměřuje na mezigenerační vzestupnou sociální mobilitu a hledání jejích zdrojů. V práci byl zvolen kombinovaný výzkumný design sestávající převážně z reprezentativních dotazníkových šetření dospělé populace v České republice a kvalitativních rozhovorů s vybranými mezigeneračně vzestupně sociálně mobilními jedinci. Výsledky ukazují, že kromě kognitivních schopností hrají v procesu dosahování sociálního statusu roli i statisticky méně významné a dosud poněkud opomíjené nekognitivní vlastnosti a rysy jedince. Empiricky byly identifikovány některé zdroje mezigenerační vzestupné sociální mobility (jako klíčové se ukázaly být především mimorodinné zdroje), které mohou přispět v praktické rovině při řešení otázek a problémů vzdělanostních a sociálních nerovností. KLÍČOVÁ SLOVA: sociální status, osobnost, nekognitivní vlastnosti a rysy, mezigenerační vzestupná sociální mobilita
Abstract v angličtině:
TITLE: The personality of the individual in the process of attaining social status – from social reproduction to identification of the sources for intergenerational upward social mobility. AUTHOR: Tereza Bariekzahyová DEPARTMENT: Department of Psychology SUPERVISOR: Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. ABSTRACT: The thesis, in which the view through the sociological prism is enhanced by the lens of psychology, theoretically and empirically examines non-cognitive personality traits and characteristics ('Big Five', Self-esteem, Locus of Control, Willpower), within the context of the social and psychological aspects of attaining social status (influences by one's family, peers and teachers, and others), with a specific focus on intergenerational upward mobility and the identification of its sources. Research for this paper was designed as a combination of (primarily) representative questionnaire surveys among the adult population in the Czech Republic, and qualitative interviews with selected individuals who have shown intergenerational upward mobility. The results show that, aside from cognitive skills, the statistically less relevant and hitherto somewhat neglected non-cognitive traits and characteristics of individuals do play a role in the process of attaining social status. The author has been able to empirically identify some of the sources for upward social mobility, which in practical terms may help resolve unanswered questions and issues of educational and social inequality. KEYWORDS: social status, personality, non-cognitive traits and characteristics, intergenerational upward social mobility
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 2.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Milada Rabušicová, DrSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 343 kB