velikost textu

Přirozený dětský bilingvismus a trilingvismus - specifické aspekty,možnosti a meze.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přirozený dětský bilingvismus a trilingvismus - specifické aspekty,možnosti a meze.
Název v angličtině:
Early child bilingvism and trilingvism-specific aspects, possibilities and limits
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Scholl
Oponenti:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
PhDr. Václav Mertin
Id práce:
120565
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
17. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce je rozšířením mé diplomové práce Aktuální trendy v otázce dětského bilingvismu (2010) o specifickou oblast trilingvismu, a to jak v teoretické, tak v empirické rovině. Předmětem této práce je přirozený dětský bilingvismus a trilingvismus. V teoretické části práce je cílem podat ucelený přehled současného pohledu na problematiku bilingvismu a trilingvismu, s důrazem na shrnutí novějších odborných statí a výzkumů. V centru zájmu jsou především specifika vícejazyčného řečového vývoje, vliv na kognitivní funkce, otázka vzájemné vyváženosti jazyků, faktory úspěšné jazykové výchovy a poukázání na možnosti, ale i limity, které se v této oblasti ukazují. Empirická část je pojata jako mapující studie, sběr dat probíhal pomocí dotazníku pro rodiče a testování aktivní slovní zásoby u předškolních dětí. Původní výzkum pracoval s 25 dětmi z česko-německých bilingvních rodin. V nové fázi výzkumu byla zkoumána skupina 10 trilingvních dětí. Sběr i zpracování dat bylo shodné, ale hlavním cílem bylo hledat specifické charakteristiky, ve kterých se trilingvní a čistě bilingvní děti a rodiny liší. Z kvalitativní analýzy dat vyplývá, že v rámci výzkumného vzorku rodiče přistupují k bilingvní i trilingvní výchově velmi vědomě, a ani pokud jeden z rodičů nerozumí jazyku druhého, není to překážkou bilingvní výchovy. Také se ukázalo, že převážná část dětí si nejprve osvojuje jazyk matky, s kterým jsou děti zprvu nejvíce v kontaktu, později se však u většiny stává dominantním jazykem jazyk školky, jazyk okolní společnosti. Vyvážený vývoj obou jazyků se ve shodě s tvrzením mnohých autorů ukazuje být výjimkou. V nové části se u trilingvních dětí ukazuje jeden jazyk jako nejsilnější a druhé dva jako slabší. Pokud se jazyk otce odlišuje od jazyka okolní společnosti, je tento jazyk u dětí jejich neslabším jazykem a některé děti nepoužívají tento jazyk aktivně. Klíčová slova: dětský bilingvismus, trilingvismus, kognitivní vývoj, bilingvní řečový vývoj, jazyková dominance, multilingvní rodina
Abstract v angličtině:
Abstract This PhDr. thesis is an extention of my diploma thesis Current Trends in the Field of Child Bilingualism (2010). The new topic is the field of trilingualism. The subject of this thesis is the natural bilingualism and trilingualism in children. In the theoretical section, the work has the objective of providing a comprehensive overview of the current perspective on specific aspects, possibilities and limits of multilingualism, with emphasis on summarizing the latest studies and research. The empirical section of this thesis is drawn up as a mapping study. The original part analyses sample of twenty five pre-school children from Czech-German bilingual families and the new part analyses ten children from trilingual families. The families are studied for their strategies of bilingual/trilingual upbringing and the proportional representation of these languages in their children’s everyday life. The data are analyzed with the aid of qualitative research methods. The principal method of collecting data from the parents in this regard was by a questionnaire. Further The Active Vocabulary Test ASWT-R was conducted on children from these families. With trilingualism there was a focus on specific aspects which differ from bilingualism. Qualitative analyses of the data showed the parents’ approach to bilingual and trilingual upbringing is very conscientious and also that it is no barrier, if one of the parents does not understand the language of the other. It was also shown that while the overwhelming majority of the children used their mother’s language to begin with – she being the one with whom they had the most contact at first – later, the dominant language for most of them became that of their kindergarten and local environment. In accord with the claims of many authors, the well-balanced development of languages was shown to be the exception. In trilingual children one language was shown to be dominant and the two other weaker (very weak was the father´s language). Key words: child bilingualism, trilingualism, cognitive benefits, bilingual speech development, language dominance, multilingual family
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Scholl 864 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Scholl 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Scholl 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Mertin 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 87 kB