velikost textu

Euthanasie a trestní právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Euthanasie a trestní právo
Název v angličtině:
Euthanasia and the Criminal law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavel Trnka
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
120530
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Euthanasie; Lékařem asistovaná sebevražda; Trestní zákoník
Klíčová slova v angličtině:
Euthanasia; Physician assisted suicide; Criminal Code
Abstrakt:
Resumé Problematika euthanasie je velice kontroversním a stále častěji diskutovaným tématem téměř po celém světě. Etymologický význam slova euthanasie pochází z řeckého slova ,,euthanatos“ a v překladu znamená „dobrá smrt“. Jde o spojení slov ,,eu“ (dobrý, příjemný) a ,,thanatos“ (smrt). Později však došlo k interpretačnímu posunu a termínem euthanasie se nejčastěji rozumí jednak ona dobrá smrt (milosrdná, dobrá, krásná, lehká smrt) a jednak se tento termín užívá v souvislosti s usmrcením z útrpnosti či soucitu. Ve své práci pojednávám o tématu dobré smrti především z hlediska platného trestního práva na našem území. Nicméně problematika euthanasie je velmi široká a netýká se pouze trestního práva či práva obecně, ale zasahuje do celé škály společenských oborů. Z tohoto důvodu se ve své práci okrajově věnuji i vztahu euthanasie a zdravotnictví, náboženství, zneužití pojmu euthanasie a v neposlední řadě také její právní úpravě v zahraničí. Stručný úvod rigorózní práce vysvětluje především mou motivaci k výběru daného tématu a dále nastiňuje, čemu se budu v práci podrobněji věnovat. V úvodní kapitole se zabývám nejprve vývojem pojmu euthanasie a následně i jejími formami. V návaznosti na definice významných odborníků se snažím zejména jednoznačně vymezit jednotlivé formy euthanasie pro potřebu této práce. Věnuji se i otázkám souvisejícím s euthanasií, a to zvláště paliativní péči, hospicům a pohledu na milosrdnou smrt z hlediska lékařů a náboženství. Následující kapitola přibližuje úpravu problematiky usmrcení z útrpnosti v zahraniční. Zabývám se především právní úpravou v zemích, které euthanasii resp. některé její formy legalizovali či ji tolerují. Vzhledem k okolnosti, že nemalý význam při výkladu zákonů zaujímá i judikatura příslušných soudů, je na konci této kapitoly podán přehled významných kauz vztahujících se k euthanasii jako takové či k právu na život obecně. Zneužití pojmu euthanasie je název další kapitoly, ve které se zabývám jednak příklady individuálního zneužití tohoto pojmu a kontroversní praxí Dr. Kevorkiana a jednak zneužitím tohoto pojmu nacisty v rámci tzv. Akce T4, kdy ve jménu euthanasie byli vražděny nevinné oběti. 1 S ohledem na skutečnost, že český právní řád neobsahuje žádnou speciální úpravu týkající se euthanasie, bylo z mého pohledu nezbytné zabývat se nejprve úpravou práva na život v mezinárodním a ústavním právu. Dále pak se věnuji i právu občanskému a medicínskému, což je obsahem páté kapitoly práce. Šestá kapitola je kapitolou stěžejní, neboť se týká trestněprávního pojetí euthanasie v České republice, a to jak v historickém kontextu, tak s důrazem na platný Trestní zákoník. V průběhu přípravy mé rigorózní práce schválil Parlament České republiky Zákon o zdravotních službách, který (ač nenabyl dosud účinnost) upravuje i institut tzv. living will, a proto jsem pokládal za nezbytné se o něm zmínit v poslední kapitole práce. V závěru mé práce se snažím nastínit možnou právní úpravu euthanasie v České republice de lege ferenda, přičemž se přikláním k zakotvení další privilegované skutkové podstaty k trestnému činu vraždy, tj. úpravě trestného činu usmrcení na žádost. S ohledem na neustálý pokrok v moderní medicíně se domnívám, že problematika euthanasie bude stále častěji diskutována a bude naléhavější a pravděpodobně si vyžádá nějakou zákonnou úpravu. Taková zákonná úprava pak bude muset jednoznačně a striktně upravit přesná pravidla pro možnost využití té které formy euthanasie, aby nedocházelo k případům jejího zneužití. 2
Abstract v angličtině:
Abstract Euthanasia is a highly controversial issue that is becoming an increasingly hot topic almost all over the world. Etymologically, the word “euthanasia” has its origins in the Greek word “euthanatos”, meaning “good death” (from eu- “good, pleasant” + thanatos “death”). Later, however, in the wake of an interpretative shift, euthanasia generally came to be used, alongside its meaning of good death (merciful, good, beautiful, easy death), as the term of choice in connection with killing out of pity or compassion. Although, in my thesis, I discuss the subject of “good death” primarily from the perspective of criminal law in force in this country, the issue of euthanasia is very broad and encompasses not only criminal law or law in general, but also extends into a wide range of social fields. For this reason, in my thesis I also touch on euthanasia’s relationship with medicine and religion, abuse of the concept of euthanasia and, not least, on legislation in other countries. The brief introduction to the thesis centres on an explanation of my motivation for choosing this subject and outlines what I will discuss in more detail in the main body of text. The initial chapter initially addresses how the concept of euthanasia has evolved and then discusses what forms it takes. Based on definitions put forward by leading experts, I attempt, in particular, to identify clearly the various types of euthanasia for the purposes of this thesis. I also dwell on euthanasia-related issues (especially palliative care), hospices and how mercy killing is viewed by physicians and religion. The next chapter sheds more light on euthanasia abroad. In particular, I explore legislation in countries which have legalized, or tolerate, euthanasia in certain forms. As the case-law of the competent courts is of no small importance in the interpretation of legislation, the end of this chapter provides an overview of major cases related to euthanasia per se or to the right to life in general. The title of the next chapter is “Misuse of the Concept of Euthanasia”, in which I discuss, on the one hand, examples of specific ways in which the 1 concept has been misused and the controversial practices of Dr Kevorkian, and, on the other hand, misuse of this concept by the Nazis under Action T4, where innocent victims were murdered in the name of euthanasia. In view of the fact that Czech law contains no special treatment of euthanasia, I felt it necessary to deal first with the right to life in international and constitutional law. I then proceed to civil and medical law in the fifth chapter of the thesis. Chapter six is a pivotal chapter in that it focuses on the criminal-law concept of euthanasia in the Czech Republic, both in a historical context and with an emphasis on the current Criminal Code. During the preparation of my thesis, the Czech Parliament passed the Health Services Act, which (though it has not yet entered into effect) also regulates the concept of the living will. In this light, I was compelled to touch on this area in the last chapter of the thesis. At the end of my thesis, I attempt to outline the possible regulation of euthanasia in the Czech Republic de lege ferenda; I am inclined towards the enshrinement of mitigating circumstances in relation to the crime of murder, i.e. the regulation of the crime of killing on request. As advances in modern medicine forge ahead, I believe that euthanasia will become the subject of ever greater debate and a matter of increasing urgency probably requiring some form of legislation. Such legislation will have to spell out, clearly and strictly, exact rules on the possibility of applying relevant forms of euthanasia in order to prevent cases of abuse. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavel Trnka 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavel Trnka 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavel Trnka 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB