velikost textu

Spread Determinants and Model Uncertainty: A Bayesian Model Averaging Analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spread Determinants and Model Uncertainty: A Bayesian Model Averaging Analysis
Název v češtině:
Determinanty spreadu a modelová nejistota: Analýza Bayesovským modelovým průměrováním
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Vojtěch Seman
Vedoucí:
PhDr. Marek Rusnák
Oponent:
PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Id práce:
120515
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Determinanty spreadu vládních dluhopisů, Modelová nejistota, Bayesovské modelové průměrování
Klíčová slova v angličtině:
Sovereign Spread Determinants, Model Uncer- tainty, Bayesian Model Averaging
Abstrakt:
Abstrakt Rozdíl mezi úrokovými sazbami a sazbou vládních dluhopisů patří mezi běžně používaný indikátor pravděpodobnosti státního bankrotu — tzv. spread. Stávající literatura jej vyjadřuje pomocí mnoha determinant, ale neshoduje se v tom, které z těchto determinant jsou považovány za důležité. Z tohoto důvodu panuje značná nejistota o tom, který z možných modelů je tím pravým. Tento problém řešíme pomocí metody ”Bayesian Model Averaging” (BMA), která tomuto problému předchází tím, že vyhodnocuje míru pravděpodobnosti jed- notlivých modelů, a jako váhy je používá pro průměrování. Pro toto empir- ické cvičení používáme panel 47 zemí s dvaceti vysvětlujícími proměnnými pro období 1980-2010. Pro většinu determinant z literatury byly odhadnuty nízké míry pravděpodobnosti pro jejich začlenění do modelu, včetně proměnných jako ”veřejný dluh” nebo ”deficit rozpočtu”. Naopak proměnným ”vládní výdaje” a ”nezaměstnanost” byly přiděleny vysoké míry pravděpodobnosti, ačkoliv mezi literaturou doporučované determinanty spreadu nepatří. Tyto výsledky jsou robustní vůči škále alternativních předpokladů o priorních distribucích (BMA priors) a to jak na modelový, tak i na parametrický prostor. Klasifikace JEL C6, C8, C11, C51, E43 Klíčová slova Determinanty spreadu vládních dluhopisů, Modelová nejistota, Bayesovské modelové průměrování E-mail autora semanv()gmail()com E-mail vedoucího práce marek.rusnak()cerge-ei()cz
Abstract v angličtině:
Abstract The spread between interest rate and sovereign bond rate is commonly used in- dicator for country’s probability to default. Existing literature proposes many different potential spread determinants but fails to agree on which of them are important. As a result, there is a considerable uncertainty about the cor- rect model explaining the spread. We address this uncertainty by employing Bayesian Model Averaging (BMA). The BMA technique attempts to consider all the possible combinations of variables and averages them using a model fit measure as weights. For this empirical exercise, we consider 44 different explanatory variables for a panel of 47 OECD countries for the 1980-2010 pe- riod. Most of the previously suggested determinants, including ”public debt” or ”budget balance”, were attributed low inclusion probabilities. We find a role of variables previously not included in the literature’s spread determinants - ”unemployment” and ”government consumption” which rank high by the in- clusion probability. These results are robust to a wide range of both parameter and model priors. JEL Classification C6, C8, C11, C51, E43 Keywords Sovereign Spread Determinants, Model Uncer- tainty, Bayesian Model Averaging Author’s e-mail semanv()gmail()com Supervisor’s e-mail marek.rusnak()cerge-ei()cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Vojtěch Seman 3 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Vojtěch Seman 24.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Vojtěch Seman 627 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Vojtěch Seman 626 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marek Rusnák 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.21 MB