velikost textu

Behavioural Breaks in the Heterogeneous Agent Model

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Behavioural Breaks in the Heterogeneous Agent Model
Název v češtině:
Behaviorální změny v modelu s heterogenními agenty
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jiří Kukačka
Vedoucí:
PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
Id práce:
120512
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
model s heterogenními agenty, behaviorální finance, stádní chování, sebedůvěra, tržní sentiment, krach akciového trhu
Klíčová slova v angličtině:
heterogeneous agent model, behavioural finance, herding, overconfidence, market sentiment, stock market crash
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce propojuje koncept modelů s heterogenními agenty (HAMů) s oblastí behaviorálních financí za účelem překlenutí hlavních nedostatků obou přístupů a ověření, zda se tyto mohou vzájemně vhodně doplnit. Náš přístup přináší alternativní metodu zkoumání dynamiky modelu a naznačuje, jak se lze ori- ginálně vypořádat s problematickou empirickou validací. Na začátku práce uvádíme původní model a diskutujeme jeho rozličné modifikace a snahy o em- pirické odhady. Dále představujeme unikátní dataset pokrývající pět značně neklidných období z historie akciových trhů v USA, ve kterém objevujeme zajímavé pravidelnosti v datech. Těžiště práce leží v numerické analýze mode- lu, který rozšiřujeme o vybrané poznatky z oblasti behaviorálních financí: stádní chování, nadmíru sebedůvěry a vliv tržního sentimentu. S použitím programu Wolfram Mathematica provádíme Monte Carlo simulace námi vyvi- nutého algoritmu. Ukazujeme, že pomocí HAMů lze vybrané poznatky velmi dobře modelovat a že tyto značně obohatí původní strukturu modelu. Roz- ličné modifikace modelu vedou k signifikantně rozdílným výsledkům a model je rovněž schopen částečně replikovat cenové výkyvy během neklidných období akciových trhů. Bibliografická evidence Kukačka, J. (2012): Behaviorální změny v modelu s heterogenními agenty. Rigorózní práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií, 114 stran. Vedoucí práce: PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. Klasifikace JEL C1, C61, D84, G01, G12 Klíčová slova model s heterogenními agenty, behaviorální finance, stádní chování, sebedůvěra, tržní sentiment, krach akciového trhu E-mail autora jiri.kukacka@gmail.com E-mail vedoucího práce barunik@utia.cas.cz Sazba textu provedena v L TEX 2ε s použitím IES šablony od Tomáše Havránka. A
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis merges the fields of Heterogeneous Agent Models (HAMs) and Be- havioural Finance in order to bridge the main deficiencies of both approaches and to examine whether they can complement one another. Our approach suggests an alternative tool for examining HAM price dynamics and brings an original way of dealing with problematic empirical validation. First, we present the original model and discuss various extensions and attempts at empirical estimation. Next, we develop a unique benchmark dataset, covering five par- ticularly turbulent U.S. stock market periods, and reveal an interesting pattern in this data. The main body applies a numerical analysis of the HAM extended with the selected Behavioural Finance findings: herding, overconfidence, and market sentiment. Using Wolfram Mathematica we perform Monte Carlo simu- lations of a developed algorithm. We show that the selected findings can be well modelled via the HAM and that they extend the original HAM considera- bly. Various HAM modifications lead to significantly different results and HAM is also able to partially replicate price behaviour during turbulent stock market periods. Bibliographic Record Kukačka, J. (2012): Behavioural Breaks in the Heterogeneous Agent Model. Rigorous thesis, Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, In- stitute of Economic Studies, pages 114. Supervisor: Dr. Jozef Baruník. JEL Classification C1, C61, D84, G01, G12 Keywords heterogeneous agent model, behavioural fi- nance, herding, overconfidence, market senti- ment, stock market crash Author’s e-mail jiri.kukacka@gmail.com Supervisor’s e-mail barunik@utia.cas.cz Typeset in L TEX 2ε using the IES Thesis Template by Tomáš Havránek. A
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jiří Kukačka 2.46 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Jiří Kukačka 168.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jiří Kukačka 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jiří Kukačka 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.18 MB