velikost textu

Transaction Costs in Public Procurement

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Transaction Costs in Public Procurement
Název v češtině:
Translační náklady a veřejné zakázky
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Hana Reimarová
Vedoucí:
PhDr. Jana Chvalkovská
Oponent:
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Id práce:
120507
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
veřejné zakázky, zadávací řízení, transakční náklady, efektivita
Klíčová slova v angličtině:
Public Procurement, Award procedure, Transaction costs, Efficiency
Abstrakt:
Reimarová - Abstrakt Termín veřejné zakázky se vztahuje k obchodu mezi veřejným a soukromým subjektem. Zadávání veřejných zakázek je upraveno zákonem o veřejných zakázkách, který stanovuje pravidla pro veřejné zakázky a zároveň určuje podmínky pro zadávací řízení. Právě kvalita provedení zadávacího řízení může významně ovlivnit efektivitu a transparentnost veřejné zakázky. Zadávací řízení může být provedeno interními zaměstnanci nebo outsourcováno. Hlavním cílem této práce je analyzovat zda se zadavatelé chovají racionálně pokud outsourcují zadávací řízení; srovnávací analýza hodnotí rozdíly mezi interní administrací a outsourcovanou administrací zadávacího řízení na základě srovnání cen, efektivnosti ve smyslu počtu bidderů a pravděpodobnosti formálních chyb v zadávacím řízení. Výsledky ukazují, že menší zadavatelé se chovají racionálně, protože při interní administraci dělají více formálních chyb a proto je z jejich strany racionální outsourcovat zadávací řízení. Naopak u velkých dodavatelů se ukázalo, že se chovají neracionálně protože outsourcují zadávací řízení přestože ho podle všech tří indikátorů provádějí interně lépe. Chování velkých zadavatelů vysvětluje teorie agenta a principála. Hlavním přínosem této práce je hodnocení kvality zadávací řízení veřejných zakázek a jejich transakčních nákladů – k tomuto tématu existuje jen velmi málo ekonomické literatury. Práce dále přispívá k existující literatuře analýzou a tříděním dat o veřejných zakázkách.
Abstract v angličtině:
Reimarová - Abstract The term public procurement refers to a contract between public entity and private companies. The public procurement contracts are regulated by the Public Procurement Act, which specifies the rules under which the public procurement should be performed and sets conditions of award procedures of public contracts. The quality of execution of the award procedure influences the efficiency and the transparency of the contract. The award procedure can be executed by internal employees of the contractor or outsourced. The main aim of this thesis is to analyze whether the contractors behave rationally when they outsource the award procedure; this thesis evaluates the differences between an in-house administration and an outsourced administration in prices, efficiency in terms of number of bidders in the contract and probability of formal errors in the award procedure. The results of the analysis shows that small contractors behave rationally; when they administrate the award procedure in-house they tend to make more formal errors thus they outsource the procedure. On the other hand, the large contractors do not behave rationally, because they outsource the administration of award procedure even if all three indicators show that they administrate the procedure in-house more successfully. The behavior of large contractors is explained with use of the agency theory. The main contribution of this thesis consists of the evaluation of award procedure in terms of quality and transaction costs as there are only very limited economic literature to this topic. The thesis further contributes to the existing literature by collecting and sorting the data about public procurement contracts in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Reimarová 1.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Reimarová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Reimarová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Chvalkovská 325 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 699 kB