velikost textu

Půlstoletí týdeníku Nástup

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Půlstoletí týdeníku Nástup
Název v angličtině:
Fifty years of Chomutov´s weekly newspaper Nástup
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Bc. Andrea Smrčková
Vedoucí:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Martin Groman
Id práce:
120452
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
regionální tisk, Chomutovsko, týdeník, Nástup, Vpřed, vesnické noviny, normalizace, transformace
Klíčová slova v angličtině:
regional press, Chomutov’s region, weekly newspaper, Nástup, Vpřed, village paper, normalization, transformation
Abstrakt:
Abstrakt Město Chomutov, ležící na úpatí Krušných hor a vklíněné mezi dva povrchové doly, zažívalo po roce 1945 velké proměny. Na místo německých obyvatel přicházeli čeští i slovenští osídlenci, kteří vynaložili mnoho sil na obnovení města i celého regionu. V 50. letech nabyla na významu průmyslová výroba a ráz regionu se začal výrazněji měnit. Mnohé vesnice ustoupily těžbě hnědého uhlí, stavěla se rozsáhlá sídliště, která měla pojmout zvyšující se počet obyvatel města. Ačkoli má Chomutov éru průmyslového rozkvětu již zřejmě za sebou, stopy zanechané po této činnosti jsou patrné dodnes zejména na okolní přírodě a odrazily se i na zdraví místních obyvatel. Ti se kromě toho dlouhodobě potýkají s vysokou nezaměstnaností v regionu, který jen stěží láká nové obyvatele či alespoň turisty, kteří by byli ochotni objevovat skryté poklady Krušnohoří. Jakou podobu měl v této oblasti místní tisk před půlstoletím? Jak se jeho tvář proměňovala ve víru celospolečenských změn? A konečně, jakou pozici má regionální tisk na Chomutovsku dnes? Na tyto i další otázky jsem hledala odpovědi na stránkách archivních výtisků týdeníků Vpřed a Nástup, ve složkách ONV v kadaňském okresním archivu i při rozhovorech se dvěma pamětníky, kteří oba zanechali v redakci Nástupu kus svého života. Kromě severočeského deníku Průboj byl na Chomutovsku před rokem 1989 právě týdeník Nástup nejvýraznějším tištěným zpravodajským periodikem. Jako jeden z mnoha regionálních týdeníků v zemi také Nástup navázal v roce 1960 na činnost venkovských novin, konkrétně chomutovského týdeníku Vpřed a kadaňského týdeníku Nástup, a stal se orgánem Okresního výboru KSČ v Chomutově. Od té doby byl až do roku 1989 podřízen okresním politickým orgánům, přinášel jejich ustanovení a ideově kopíroval společenský vývoj země. Pro 60. léta byl charakteristický odklon od zemědělské tematiky typické pro předchůdce chomutovského Nástupu, více prostoru se dostávalo kultuře, všeobecným lokálním zprávám a především společenské kritice, která vyvrcholila v roce 1968, kdy byl v Nástupu vedoucím redaktorem Oldřich Týř. Stejně jako mnohá ostatní média v té době, stal se Nástup v roce 1968 prostorem pro demokratické šíření názorů, diskusi, polemiku a prosazování polednové politiky. V prvním týdnu po srpnové okupaci se redakce zmobilizovala k dennímu vydávání Nástupu v podobě letáku, který obsahoval jak zprávy z regionu, tak zprávy o celkovém dění v zemi, které redaktoři získávali poslechem rozhlasu. Mnohé doplňující informace k tomuto období bylo možné získat díky rozhovorům s dvěma přímými účastníky těchto událostí. Naďa Kočková tehdy pracovala jako sekretářka, ovšem podle svých slov také pravidelně pomáhala s grafickou úpravou týdeníku. Díky znalosti této práce a několikaleté praxi v Nástupu jí bylo umožněno, aby v týdeníku zůstala i po roce 1969. V 70. a 80. letech pak působila jako redaktorka a dokonce i jako vedoucí redakce. Oldřich Týř, který byl za vedení Nástupu v roce 1968 silně kritizován nadřízeným orgánem KSČ, musel v roce 1969 redakci opustit a až do odchodu do důchodu se živil v dělnických profesích. Nástup normalizace navrátil týdeníku podobu „hlásné trouby“ orgánů KSČ. Týdeník byl avšak celou dobu místem, kam se občané velice často s důvěrou obraceli, když nebyli spokojeni s fungováním institucí či podniků. V 80. letech informoval týdeník Nástup ve větší míře o zdraví a zdravém životním stylu a přibylo zpráv o ekologických problémech regionu. Toto téma zůstalo aktuální i v následujícím desetiletí a bylo rozšířeno o témata další, jakými byla například nezaměstnanost a kriminalita. Na počátku 90. let sehrál týdeník souboj o vlastní existenci, který vyvrcholil vytvořením české soukromé společnosti, která týdeník dodnes vydává. Redakce se tím bránila snahám německých vydavatelství týdeník odkoupit a přeměnit ho k obrazu svému. Nástup zůstal společně s několika málo regionálními tituly v ČR bez vlivu zahraničního kapitálu. Při pohledu na trh s regionálními periodiky zjistíme, že Nástup je v Chomutově jediným vydávaným týdeníkem, vychází zde ovšem ještě Chomutovský deník a radniční listy s dvoutýdenní periodicitou nazvané Chomutovské noviny. Čtenářům v Chomutově a okolí se dále nabízí týdeníky vydávané v Mostě, například Sedmička či Homér, případně periodika určená pro celý kraj, jedním z nich je Severočeský Metropol. Ačkoli se v posledních letech Nástup potýká stejně jako jiná tištěná periodika s poklesem nákladu, má na Chomutovsku svůj stálý okruh čtenářů, kteří na stránkách týdeníku nacházejí jak zpravodajství z regionu, tak publicistiku, kulturní servis a sportovní zprávy. Týdeník Nástup je také již více než deset let k dispozici v elektronické podobě na internetu, ovšem pro redakci zůstává prioritou vydávání tištěné podoby týdeníku. Tuto práci považuji za jeden z kroků, který otevírá prostor pro další bádání a který může vést k dalšímu zkoumání jak týdeníku Nástup, tak jiných regionálních médií v Ústeckém kraji.
Abstract v angličtině:
Abstract The text deals with the history of Chomutov's weekly paper Nástup. I decided to write about this topic since I was born in Chomutov and I wanted to cover this part of the regional history. In 1960, weekly Nástup took up two village papers and followed regional political authorities in their ideology till 1989. I tried to cover the changes in the content and the personal constitution but I was interested in the price and the number of pages, too. Nástup supported the political and the social changes in 1968, gave opportunities to discussions and disputations. Nástup played an important role in the days after the occupation, because the journalist published Nástup every day for one week. They provided regional news as well as news about events in Czechoslovakia. At the beginning of the 70's, Nástup became the normalization medium. This change caused editorial staff had to leave and interrupted their journalist career for twenty years. All the time, citizens very often appealed to the weekly with their problems. They usually wrote about their troubles with institutions and offices and Nástup helped them to solve that problems. In the 80's, Nástup wrote about the ecological issues, and this topic was also actual in the next decades but the thematic coverage had been broadened. The main topics were unemployment and criminality. At the beginning of the 90's, the weekly struggled for its existence. A German publishing house wanted to buy the weekly, but the editorial staff created a private company, which issues the weekly up to the present day. Nástup is one of the few regional weeklies without foreign financial concern. Although Nástup has noted an issue decrease, it has its following in Chomutov' s region who are accustomed to detailed regional news, opinion journalism, cultural service and sport news. I consider this work to be one of the paces which open opportunity for successive research. It could be focused on weekly Nástup or any other regional media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Bc. Andrea Smrčková 1.55 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Bc. Andrea Smrčková 31.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Bc. Andrea Smrčková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Bc. Andrea Smrčková 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Groman 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 434 kB