velikost textu

Impact of increasing returns to scale and imperfect competition on international trade in automotive industry: Czech republic – Germany intra-industry trade

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Impact of increasing returns to scale and imperfect competition on international trade in automotive industry: Czech republic – Germany intra-industry trade
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ján Tomo
Vedoucí:
Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tatjana Vukelić
Id práce:
120451
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
rostoucí výnosy z rozsahu, nedokonalá konkurence, vnitroodvětvový obchod, export, jednotková cena, automobilový průmysl
Klíčová slova v angličtině:
increasing returns, imperfect competition, intra-industry trade, exports, unit value, automotive industry
Abstrakt:
Tato práce analyzuje vliv rostoucích výnosů z rozsahu a nedokonalé konkurence na mezinárodní obchod se zaměřením na automobilový průmysl a vzájemný obchod České republiky a Německa v tomto průmyslovém odvětví. Protože rostoucí výnosy z rozsahu nemůžou existovat v dokonalé konkurenci, podporují tím diferenciaci produktů a snahu výrobců odlišit své výrobky od těch ostatních a získat svůj podíl na poli mezinárodního obchodu. Tím vzniká vnitroodvětvový obchod, kdy země vzájemně obchodují se zbožím podobného charakteru, které se může lišit jednak kvalitou nebo zcela jinými vlastnostmi. Tyto podrobně rozebraná teoretická východiska se snažím aplikovat na případovou studii vzájemného vniotrodvětvového obchodu České republiky a Německa se zaměřením na automobilový průmysl. Ten tvoří asi čtvrtinu průmyslové produkce České republiky, na hrubém domácím produktu se podílí přibližně deseti procenty a vývoz silničních vozidel představuje zhruba 17% celkového vývozu. Německo jako nejvýznamnější obchodní partner České republiky a světová velmoc číslo jedna ve vývozu strojů a dopravních prostředků, dováží podstatnou část produkce českého automobilového průmyslu a zároveň do ČR vyváží své vlastní produkty v tomto odvětví. Tato práce si klade za cíl analyzovat tuto obchodní výměnu a do ní zapojenou produkci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This paper analyzes the impact of increasing returns to scale and imperfect competition in international trade with a focus on the automotive industry and trade between the Czech Republic and Germany in this sector . Because increasing returns to scale can not exist in perfect competition, they promote the differentiation of products and manufacturers attempt to differentiate their products from the others and get their share in international trade. This gives rise to intra-industry trade, where countries trade in similar goods that may differ either in quality or in completely different characteristics. These into detail analyzed theoretical bases I try to apply to a case study of mutual intra-industry trade between Czech Republic and Germany with a focus on the automotive industry, which makes up about a quarter of the Czech Republic industrial output, accounts for approximately ten percent of the gross domestic product, while exports of road vehicles represent about 17% of total exports. Germany as a major trading partner of the Czech Republic and the world's number one superpower in exports of machinery and transport equipment, imports a substantial part of the production of the Czech automotive industry and also exports its own products of the industry to the Czech Republic. This work aims to analyze this trade and involved production. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ján Tomo 519 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ján Tomo 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ján Tomo 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tatjana Vukelić 1.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 49 kB