velikost textu

Prevence posturálních vad v populaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevence posturálních vad v populaci
Název v angličtině:
Prevention of postural defects in the population
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
120431
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Ústav hygieny a preventivní medicíny (14-130)
Program studia:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (P5115)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
posturální funkce, křivky páteře, statika páteře, bolesti zad, bolesti hlavy, prevence posturálních vad
Klíčová slova v angličtině:
postural function, spinal curve, spine statics, back pain, headache, prevention of postural defects
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce je zaměřena na ověření metodiky somatografického hodnocení tvaru a statiky páteře. Potenciál ověřované metodiky spočívá ve zvýšení objektivity hodnocení držení těla ve stoji, a tím v přispění ke specifikaci prevence posturálních vad a jejich důsledků. Neinvazivní somatografickou metodou (diagnostickým systémem určeným pro diagnostiku tvaru páteře, typ DTP-3) byly v rámci průřezové pilotní studie vyšetřeny vybrané biomechanické parametry (křivky a statika páteře v sagitální rovině ve stoji) celkem u 508 probandů. Z toho bylo 326 dětí ve školním věku a 182 dospělých. Hlavní sledované parametry byly: parametr Cl (hloubka krční lordózy); parametr Ll (hloubka bederní lordózy); index sagitální rovnováhy páteře Cl/Ll a parametr Vthk (vzdálenost vrcholu hrudní kyfózy od ideální vertikály IV). Pomocí dotazníkového šetření byla vyhodnocena úroveň pohybové aktivity probandů a souvislost výskytu bolestivých stavů zad a hlavy s naměřenými biomechanickými parametry i pohybovou aktivitou. Celkem u 81,3 % dětí a 94,5 % dospělých byly naměřeny odchylky od biomechanicky ideálního modelu držení těla signalizující posturální vadu. Statisticky významně se liší hodnota parametru Cl (p < 0,001), indexu Cl/Ll (p < 0,001) a poloha vrcholu hrudní kyfózy VThk (p < 0,05) dětí oproti dospělým, nebyly však prokázány statisticky významné změny v parametru Ll dětí oproti dospělým. Mezi jednotlivými věkovými kategoriemi dětí nebyly shledány statisticky významné rozdíly v žádném ze sledovaných parametrů. Sagitální křivky a statika páteře jsou v dospělosti vázány na pohlaví: statisticky významně se liší hodnoty parametru Cl a polohy VThk dospělých mužů oproti hodnotám parametru Cl (p < 0,05) a VThk (p < 0,05) dospělých žen. Sagitální křivky a statika páteře jsou vázány na výživový stav. U dospělých žen byla prokázána asociace bolestivých stavů zad s vyšší hodnotou parametru Cl (p < 0,01). V souboru všech dětí školního věku (p < 0,01) i jen u dívek (p < 0,05) byla s větší hloubkou krční lordózy (parametrem Cl) asociována alespoň občasná bolestivost hlavy. Byl prokázán trend navyšování času tráveného sezením s věkem. Nebyla prokázána souvislost mezi bolestmi zad ani hlavy a pohybovou aktivitou a délkou sezení v žádné věkové kategorii. Výsledky průzkumu byly aplikované ve formulaci zásad cílených kompenzačních a intervenčních programů zaměřených na prevenci posturálních vad ve specifických populačních skupinách. Klíčová slova: posturální funkce, křivky páteře, statika páteře, bolesti zad, bolesti hlavy, prevence posturálních vad
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation aims at verifying methodology used for somatographic evaluation of the shape and statics of the spine. The potential of the methodology verified lies in increased objectivity of upright body posture evaluation and thereby contributes to the specification of preventative measures for postural defects, and their consequences. Under a cross-sectional pilot study, a non-invasive somatographic method—a diagnostic DPT-3 system designated for spine shape diagnostics—was used to examine selected biomechanical parameters (spinal curves and statics in the sagittal plane in the upright position) in a total of 508 probands. Of this, 326 were school-age children and 182 adults. Among the key parameters monitored were: Cl (depth of cervical lordosis); LI (depth of lumbar lordosis); the sagittal balance of Cl/Ll, and VThk (distance of the peak of the thoracic kyphosis from the ideal verticals-IV). A questionnaire was used to evaluate the level of movement activity in probands and the relation between the occurrence of painful back and headaches and the measurement of biomechanical parameters and movement activity. A total of 81.3 % of children and 94.5 % of adults were found to have deviations from the biomechanically ideal posture model, which signals a postural defect. The values of the Cl (p < 0.001), the Cl/Ll index (p < 0.001), and the position of the thoracic kyphosis VThk (p < 0.05) in children versus those for adults, differ to a statistically significant degree. However, no statistically significant changes were recorded for parameter LI in children compared to adults. Among the individual age categories, no statistically significant differences were found in any of the parameters monitored. Sagittal curves and spine statics are gender-related in adulthood: a statistically significant difference was found for the CI parameter and the position of VThk in adult men versus CI (p < 0.05) and VThk (p < 0.05) in adult women. Sagittal curves and a static spine are linked to nutritional status. In adult women, back pain was associated with a higher value of Cl (p < 0.01). In the set of all pre- school children (p < 0.01), as well as only in girls (p < 0.05), greater depth of cervical lordosis (parameter Cl) was associated with at least occasional headaches. An increasing trend was found for sitting time with the age. No relation between back pain, headaches, movement activity, and the time spent sitting was found in either age category. The survey results were used to formulate principles for targeted compensatory and intervention programs aimed at the prevention of postural defects in specific population groups. Key words: postural function, spinal curve, spine statics, back pain, headache, prevention of postural defects
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D. 4.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 988 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 649 kB