velikost textu

Biomarkery epiteliálních nádorů ovaria a endometria

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biomarkery epiteliálních nádorů ovaria a endometria
Název v angličtině:
Biomarkers of epithelial ovarian tumors and of the endometrium
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jiří Presl, Ph.D.
Školitel:
Doc.MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. Ing. Helena Fingerová, CSc.
Id práce:
120426
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Program studia:
Gynekologie a porodnictví (P5114)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ovariální karcinom, CA 125, HE4, ROMA, endometriální karcinom
Klíčová slova v angličtině:
ovarian cancer, CA 125, HE4, ROMA, endometrial carcinoma
Abstrakt:
Strukturovaný souhrn Cíl studie: Ovariální karcinom 1/ porovnání senzitivit sledovaných markerů CA 125, HE4, CA 19-9, CEA, TK, TPS, MonoTotal 2/ porovnání falešné pozitivity markerů CA 125 a HE4 3/ využití CA 125, HE4 a ROMA indexu v diagnostice ovariálního karcinomu 4/ využití CA 125 a HE4 ve follow-up ovariálního karcinomu Endometriální karcinom 1/ možnost využití biomarkerů CA125 a HE4 u pacientek s endometriálním karcinomem v předoperačním managementu Typ studie: Retrospektivní analýza dat Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko – porodnická klinika LF UK a FN Plzeň Soubor a metodika: Ovariální karcinom 1/ Do vyhodnocení senzitivit markerů CA 125, HE4, CA 19-9, CEA, TK, TPS, MonoTotal bylo zařazeno 266 pacientek – 19 s ovariálním karcinomem a 247 s benigními nálezy. 2/ Do porovnání falešné pozitivity markerů CA125 a HE4 jsme zařadili celkem 390 pacientek s benigními diagnózami – 60 žen s endometriozou, 70 těhotných, 67 pacientek s ascitem, 60 s fluidothoraxem, 25 a kardiálním selháním, 80 a renální insuficiencí a 28 žen s jaterním selháním. 3/ V rámci tohoto cíle jsme hodnotily 552 pacientek s abnormálním nálezem v pánvi - 30 žen bylo s histologicky potvrzeným maligním nádorem ovarií. Dalších 522 žen mělo benigní nález. Podle hladiny FSH (folikulostimulačního hormonu) byly ženy v obou skupinách rozděleny na premenopauzální a postmenopauzální. 4/ Hodnocení follow-up 70 nemocných s karcinomem ovaria po dobu 4 let. Endometriální karcinom 1/ V této části studie bylo zahrnuto 34 pacientek s diagnózou endometriálního karcinomu a 32 zdravých kontrol. Všem ženám byla odebrána krev na vyšetření sledovaných nádorových markerů. Hodnoty markerů byly stanoveny imunoanalytickými metodami a korelovány se sledovanými veličinami. Výsledky: Ovariální karcinom 1/ Nejvyšší senzitivity při 95% specificitě dosáhl marker CA 125 89,5%, marker HE4 vykázal senzitivitu 73,3% a na hranici použitelnosti byl marker MonoTotal 63,2%. 2/ Marker CA 125 vykazoval vysokou falešnou pozitivitu prakticky u všech vybraných neonkologických diagnóz. Naopak marker HE4 se u většiny těchto stavů držel kolem 10% falešné pozitivity. U renální insuficience prakticky 100% zvýšení vykazovaly oba markery. 3/ Největší výtěžnost one-step postupu, tedy okamžitého vyšetření panelu nádorových markerů spolu s klinickým a sonografickým vyšetřením, je pro postmenopauzální pacientky, a pokud kombinujeme oba markery CA125 a HE4. Tehdy při stanovení menopauzálního statutu dle hodnot FSH při cut-off pro menopauzu 40 IU/l a při cut-off 25,3% pro ROMA2, resp. námi nejblíže kalkulované hodnotě 26,4%, dosahuje ROMA2 senzitivity 92,3%, specificity 88,5 % a PV- 99,3%. Pokud snížíme cut-off FSH pro laboratorní diagnózu menopauzy na 22 IU/l, potom při cut-off 25,3%, resp. námi nejblíže kalkulované hodnotě 26,3 %, dosahuje ROMA2 senzitivity 95,2 %, specificity 87,8 % a PV- 99,5 %. 4/ Při follow-up se lépe osvědčil marker HE4. Marker CA125 byl často dlouhodobě falešně pozitivní a nekoreloval s klinickým obrazem. Endometriální karcinom 1/ Medián sérových hladin HE4 žen s endometriálním karcinomem vykazoval statisticky významný rozdíl ve srovnání se skupinou zdravých žen, 75,5 pmol/l vs. 40,0 pmol/l /p<.0001/. Naproti tomu CA125 u nemocných s endometrálním karcinomem byl 19,0 IU/l, a v kontrolní skupině 15 IU/l, rozdíl byl statisticky nevýznamný /p=0,4442/. Závěr: Ovariální karcinom 1/ Stanovení CA 125 a HE4 zlepšuje primární detekci ovariálního karcinomu a zužuje diferenciálně diagnostický interval. 2/ HE4 má minimální výskyt nesprávně pozitivních výsledků, a může se tak uplatnit mimo jiné v kohortě polymorbidních pacientek s nejasným nálezem při klinickém a sonografickém vyšetření. 3/ Kombinace markerů HE4 a CA125 a současný výpočet ROMA indexu je vhodnou metodikou pro zlepšení záchytu ovariálního karcinomu a to zejména v populaci postmenopauzálních žen. 4/ Při monitoraci v rámci follow-up se nám více osvědčilo vyšetření markeru HE4, který až o 6 měsíců předchází progresi onemocnění, koreluje s průběhem onemocnění a nenalezli jsme nesprávnou negativitu ani pozitivitu. Endometriální karcinom 1/ V našem pilotním souboru jsme zjistili, že současné vyšetření biomarkerů HE4 a CA125 může přispět k prebioptické verifikaci sonografického nálezu, jakožto korelát odrazu benigního či maligního procesu podílejícího se právě na sonografickém abnormálním nálezu a klinické symptomatologii.
Abstract v angličtině:
Structured abstract Study objectives: Ovarian carcinoma 1/ comparison of sensitivities among monitored markers CA 125, HE4, CA 19-9, CEA, TK, TPS, MonoTotal 2/ comparison of false positivity of markers CA 125 and HE4 3/ use of CA 125, HE4 and ROMA index in the diagnostics of ovarian carcinoma 4/ use of CA 125 and HE4 in the follow-up of ovarian cancer Endometrial carcinoma 1/ feasibility of use of biomarkers CA125 and HE4 in patients with endometrial cancer in pre- operative management Study design: Retrospective data analysis Settings: Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty and Teaching Hospital in Pilsen Patients and Methods: Ovarian cancer 1/ Sensitivity of markers CA 125, HE4, CA 19-9, CEA, TK, TPS, and MonoTotal was assessed in 266 patients - 19 with ovarian cancer and 247 with benign disorders. 2/ False positivity of markers CA125 and HE4 was evaluated in a total of 390 patients with benign diagnoses – 60 women with endometriosis, 70 pregnant patients, 67 patients with ascites, 60 with pleural effusion, 25 with cardiac failure , 80 with renal insufficiency and 28 with hepatic failure. 3/ As a part of this objective we evaluated 552 patients with abnormal pelvic abnormality - 30 women had a histologically confirmed malignant ovarian tumor. Other 522 women had a benign condition. The women were divided to premenopausal and postmenopausal in both groups based on the level of FSH (Follicle-stimulating hormone). 4/ A four-year follow-up evaluation of 70 patients with ovarian cancer. Endometrial carcinoma 1/ A total of 34 patients diagnosed with endometrial carcinoma and 32 healthy controls were enrolled in this part of the study. Blood was taken for examination of monitored tumor markers in all women. The marker values were assessed using immunoanalytical methods and correlated with studied variables. Results: Ovarian carcinoma 1/ Marker CA 125 reached the highest sensitivity (89.5%) at 95% specificity, marker HE4 showed sensitivity of 73.3%, while marker MonoTotal was merely at the level of utility (63.2%). 2/ Marker CA 125 showed a high false positivity in virtually all selected non-oncologic diagnoses. Conversely, the false positivity of marker HE4 was around 10% in all abovementioned conditions. Both markers showed virtually a 100% increase in case of renal insufficiency. 3/ Postmenopausal women and a combination of both CA125 and HE4 are associated with the highest diagnostic yield of one-step procedure, i.e. immediate examination of the panel of tumor markers associated with clinical and ultrasound examination. ROMA2 reached 92.3% sensitivity, 88.5 % specificity and PV- 99.3% for a cut-off 25.3%, or the closest calculated value 26.4%, in postmenopausal women defined by FSH level above 40 IU/l. If we reduced the cut-off for FSH for laboratory assessment of menopausal status to 22 IU/l, the ROMA2 reached 95.2% sensitivity, 87.8% specificity and PV- 99.5% at the cut-off 25.3%, or the closest calculated value 26.3%. 4/ Marker HE4 was proven to be more suitable in follow-up. Marker CA125 was often false positive in a long-term and did not correlate with the clinical picture. Endometrial carcinoma 1/ A statistically significant difference in median serum levels of HE4 was found in women with endometrial cancer compared to healthy women (75.5 pmol/l vs. 40.0 pmol/l, p<0.0001). In case of CA125, the difference was not statistically significant (19.0 IU/l vs. 15 IU/l, p=0.4442). Conclusions: Ovarian carcinoma 1/ Assessment of CA 125 and HE4 improves the primary detection of ovarian cancer and narrows differential diagnosis. 2/ HE4 has a minimum incidence of false positive results and may thus be used inter alia in a cohort of multimorbid patients with unclear findings in clinical and ultrasound examination. 3/ Combination of markers HE4 and CA125 with a simultaneous calculation of ROMA index is a suitable method for improvement of ovarian cancer detection especially in postmenopausal women. 4/ Marker HE4 assessment was proven more suitable in follow-up monitoring. It preceded the progression of the disease by up to 6 months, correlated well with the course of the disease and did not show false negativity or positivity. Endometrial carcinoma 1/ In our pilot group we found that simultaneous assessment of biomarkers HE4 and CA125 may contribute to preoperative verification of ultrasound findings as a correlate of a benign or malignant process that contributes to the ultrasound abnormal findings and clinical symptomatology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jiří Presl, Ph.D. 4.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jiří Presl, Ph.D. 400 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jiří Presl, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 938 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. 1.64 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Helena Fingerová, CSc. 1.18 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 445 kB