velikost textu

Konstrukce identity v emocionální kultuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstrukce identity v emocionální kultuře
Název v angličtině:
Construction of Identity in the Emotional Culture
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Bc. Karolína Prýmková
Vedoucí:
Mgr. Jan Balon, PhD.
Oponent:
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Id práce:
120389
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
5. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
identita, emoce, spotřeba, životní styl, konzumní kultura
Klíčová slova v angličtině:
identity, emotions, consumption, life-style,consumer culture
Abstrakt:
Abstrakt Rigórózní práce Konstrukce identity v emocionální kultuře se zabývá možnými změnami v konstrukci identity člověka po přelomu tisíciletí. Práce vychází z formulace společnosti předkládané Evou Illouz, která postuluje, že dnešní společnost je charakteristická bezprecedentní mírou emocionality člověka, stejně jako bezprecedentní mírou penetrace všech oblastí společnosti emocemi. Cílem práce je v kontextu tohoto přístupu obhájit výchozí tezi, že doba, kterou význační sociální teoretici popisovali jako tzv. konzumní kulturu a kde byla stěžejní pro formování identity člověka spotřeba materiálních statků, již pomalu končí a pozvolna ji střídá éra založená zejména na cirkulaci emocí. Samozřejmě nejde o totální výměnu jednoho zdroje pro konstrukci smyslu naší identity za druhý. Práce však chce poukázat na to, že v posledních letech ztrácí spotřeba materiálních statků v procesu utváření identity svou původní důležitost, a to zejména v důsledku obecného zvyšování životní úrovně a hlavně rozmělňování životních stylů. Naopak, vzhledem k bezprecedentně vysokému stupni prosycení naší současné kultury emocemi je dle mého soudu logické, že novou entitou, jejímž prostřednictvím lidé chápou sami sebe a také ostatní, se stanou právě ony.
Abstract v angličtině:
Abstract Rigorous thesis Construstion of Identity in the Emotional Culture deals with possible changes in the construction of identity of man after the fall of the millenium. The thesis stems from Eva Illouz´s description of society which states that our present society is unprecedently emotional and rational at the same time. The goal of this thesis is to advocate the intitial statement, that in this organization of society the main source for construction of identity is no longer the consumption of material goods as it put notable social theorists since the second half of the twentienth century. I do not state that this remarkable era is fully over now, but I would like to point out, that consumption of material goods is loosing its strength in the process of identity construction due to the overall increasing living standards and mainly due to the fragmentarization of lifestyles. Considering the unprecedently high level of penetration of our society with emotion I consider them to be the new source of identity creation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Karolína Prýmková 964 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Karolína Prýmková 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Karolína Prýmková 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Balon, PhD. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. 6.45 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB