velikost textu

Výchova ke spiritualitě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova ke spiritualitě
Název v angličtině:
Education to spirituality
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Miroslav Novotný
Oponenti:
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
Konzultant:
PhDr. Anežka Šubrová, DiS.
Id práce:
120351
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika (PED)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spiritualita, výchova
Klíčová slova v angličtině:
spirituality, education
Abstrakt:
Cílem této práce je vytvořit pedagogickou koncepci výchovy ke spiritualitě. Snažím se o zmapování různých pohledů na lidskou spiritualitu. Spiritualita je jedním z důležitých témat filozofie, proto se tomuto pohledu věnuji nejvíce. Následuje psychologie, v jejímž rámci se projevuje snaha uchopit tento pojem vědeckým způsobem. Všímám si také změn ve vnímání pojmu spiritualita, a to jak ve vztahu k náboženství, tak i k užívání tohoto pojmu, který je ekvivalentní s dříve častěji používaným pojmem duchovnost. Okrajově zmiňuji též některé teorie týkající se spirituality z oblasti biologie, kvantové fyziky a výzkumů mozku. Po uvedení některých východisek, z kterých lze vytvořit pojmový aparát, docházím k vlastní definici spirituality, konkretizuji výchovu ke spiritualitě, včetně uvedení cílů, metod a forem této výchovy. Součástí práce je i menší výzkum, v kterém se snažím zjistit, jaká je míra spirituality respondentů, co vše tuto míru ovlivňuje, jakými formami a metodami respondenti rozvíjí svoji spiritualitu. Předpokládám, že by tato práce mohla sloužit jako příručka pro pedagogy, kteří by se problematikou spirituality zabývali. V závěrečné části této práce uvádím praktický návrh pro výukový program rozvoje spirituality, který jsem sestavil pro Waldorfské lyceum v Semilech, kde jsem působil jako učitel.
Abstract v angličtině:
The aim of this work is to create a pedagogical concept of the education for spirituality. I try to map the various views of human spirituality. The spirituality is one of the important philosophy topics, so I dedicated this view most. Next is the psychology, within witch I strive to grab this term in a scientific way. I also notice the changes in the perception of the term spirituality, namely in the relation to the religion, as well as to the usage of this term, which is equivalent to the previously frequently used term inwardness. Marginally I also mention some theories related to the spirituality in the field of biology, quantum physics and brain research. After the initiation of some way outs, from which can be created the conceptual apparatus, I come to my own definition of the spirituality, I concretize the education to the spirituality including the initiation of goals, methods and means of this education. The part of this work is also a small study, in which I try to find out, what is the degree of the respondents spirituality, what forms and methods do the respondents evolve their spirituality and I am looking for the contexts between the respondents characteristics by practicing the various technics and the spirituality rate. I suppose that this work could serve as a guide for teachers who would deal with the issues of spirituality. In the final part of this work I present a concept of spirituality education, which I compiled for Waldorf Lyceum in Semily, where I worked as a teacher.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Miroslav Novotný 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Miroslav Novotný 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Miroslav Novotný 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB