velikost textu

Soukromoprávní aspekty veřejnoprávní ochrany v oblasti ochranných známek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soukromoprávní aspekty veřejnoprávní ochrany v oblasti ochranných známek
Název v angličtině:
Private-law aspects of public-law protection in the area of trade marks
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Stehlík
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Pítra
Oponent:
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Id práce:
120322
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je zhodnotit z právního hlediska soukromoprávní část českého známkového práva. Zaměřil jsem se zejména na ustanovení týkající se relativních překážek zápisné způsobilosti a problematiky výkonu práv k ochranným známkám. V práci jsou užita dostupná rozhodnutí týkající se oblasti práv k ochranným známkám včetně rozsudků Evropského soudního dvora. Ty jsou také poviny od našeho vstupu do Evropské unie české správní a soudní orgány respektovat při své rozhodovací praxi.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to evaluate from a legal point of view private part of the Czech trademark law. I focused in particular on the section related to distinguishing of a trademark and trademark law in trade relations. This work is based on decisions regarding the rights to trademarks, including judgments of the European Court of Justice. The Czech administrative and judicial authorities are obliged to respect these decisions since our accession to the European Union.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Stehlík 1015 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Stehlík 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Stehlík 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Pítra 445 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Růžička, CSc. 389 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 138 kB