velikost textu

Právní úprava doručování v civilním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava doručování v civilním řízení
Název v angličtině:
Legal regulation of service in civil proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Souček
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
120321
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
doručování písemností, datové schránky, souhrnná novela
Klíčová slova v angličtině:
service of documents, data-boxes, summary amendment
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní páce se zabývá problematikou doručování písemností v civilním řízení. Základem práce je rozbor současné právní úpravy, kterému v úvodní kapitole pro úplnost předchází historický exkurs do jejího vývoje v minulosti. Kapitoly jsou pro přehlednost členěny podle jednotlivých způsobů doručování. Každý z těchto způsobů je podroben detailní analýze, v rámci níž je v každé kapitole poukázáno zejména na nedostatky, které se k jednotlivým způsobům doručování váží. Cílem práce je nejen komplexně zpracovat problematiku doručování v civilním řízení, ale především poukázat na aplikační potíže, které se dnes v souvislosti s platnou právní úpravou doručování v praxi vyskytují. Značná pozornost je v této práci věnována datovým schránkám a jejich roli v procesu doručování, a to jak ze směru od soudu k účastníkům řízení, tak ve směru opačném. Vedle elektronické formy doručování prostřednictvím datových schránek a e-mailu se tato práce zabývá rovněž ostatními způsoby doručování, zejména doručování skrze doručující orgán. V sedmé kapitole je pak podroben analýze institut neúčinnosti doručení, jehož účelem je zmírnit následky, které může současný systém, založený na přísné doručovací fikci, účastníků přivodit. Poslední kapitola této práce je potom věnována doručování písemností do zahraničí.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the process of service of documents in civil proceedings. The thesis is based on an analysis of current legislation, which is in the introductory chapter supplemented for completeness with historical excursus to the development of this area of law in past. The thesis is for clarity divided according to the individual manners of service. Each of these methods of service of documents is subject to detailed analysis, and there is pointed out on shortcomings with respect to every manner of service. The aim is not only to analyze comprehensively the issue of service in civil proceedings, but also to point out the application problems that may arise today in connection with the contemporary legislation in practice. The author devotes considerable attention to data-boxes and their role in the process of service of documents, both in the direction from parties to the proceedings to the court and in the opposite direction. Besides electronic forms of service represented by data-boxes and e- mail, the thesis also deals with other methods of service, especially by means of a delivering body. In the seventh chapter is then analyzed institute regarding a declaration of an inefficiency of service, the purpose of which is to mitigate the adverse effects that the current system of service based on a strict fiction of service, may cause to the parties of proceedings. The last chapter is devoted to the process of serving documents to foreign countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Souček 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Souček 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Souček 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB