velikost textu

Nadace a nadační fond

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nadace a nadační fond
Název v angličtině:
Foundation and benevolent fund
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. David Mazanec
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
120320
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nadace a nadační fond, občanské právo, právnické osoby
Klíčová slova v angličtině:
Foundation and benevolent fund, civil law, legal entities
Abstrakt:
Resumé Tato rigorózní práce s názvem Nadace a nadační fond je rozdělena do celkem 10 -ti kapitol a celkový její rozsah se ustálil na 124 normostranách čistého textu. Jejím cílem bylo zachycení jedné z nejtypičtější právnické osoby – nadace a nadačního fondu, zejména z doktrinálního a teoretického hlediska. Úvodní kapitola je věnována rozdělení právnických osob s ohledem na jejich teoretické třídění na právnické osoby veřejného a soukromého práva. Současně je dále zaměřena na podrobné teoretické rozpracování a vymezení pojmových znaků jednotlivých soukromoprávních entit. Celá úvodní kapitola je pak provázána otázkami týkajícími se celkové koncepce právnických osob z pohledu jejich nejvýznamnějších teorií, tj. teorie fikce a teorie reálné svazové osobnosti. V druhé kapitole jsme se pokusili o historický pohled na vývoj nadací. Přes úvodní výklady zasazené do období římského práva jsme se u vývoje těchto entit zastavili u kodifikačních prací 19. století (zejména ABGB). Neopomněli jsme ani vznik československého právního řádu a přes výklad pojednávající o potlačení nadačního práva v období druhé poloviny 20. století jsme jej ukončili v období po roce 1989. Třetí kapitola pojednává o teorii neziskového sektoru, když za stěžejní pro tuto práci považujeme vymezení entit, které jsou obecně definovány a považovány za subjekty nestátního neziskového sektoru ve smyslu definice autorů Salamona a Anheinera. Dále je v této kapitole rozebrán pojem obecné (veřejné) prospěšnosti, který v současné době nabývá na významu. Obsahem čtvrté kapitoly je vymezení základních pojmových znaků nadací a nadačních fondů a nalezení jejich shodných a rozdílných prvků s ohledem na platnou právní úpravu obsaženou v ZONNF. Pátá kapitola pak akcentuje nejen hmotněprávní, ale též procesní otázky založení, resp. zřízení a vzniku nadací a nadačních fondů. Z obecného hlediska jsou pak vymezeny různé způsoby postavení státu k otázce registrace právnických osob. Konkrétně ve vztahu k nadacím a nadačním fondům jsou popsány dva způsoby zřízení nadací a nadačních fondů - inter vivos a mortis causa. Obsahem páté kapitoly jsou dále formální náležitosti zakladatelských dokumentů, rejstříkové řízení a otázky spojené s ručením za závazky nadace a nadačních fondů. V šesté kapitole se setkáváme naopak se zrušením a zánikem nadací. Pozornost je pak věnována též přeměnám těchto entit ve smyslu poslední provedené novely ZONNF. Sedmá kapitola obsahuje pojednání o vnitřních orgánech právnických osob. Ve vztahu k nadacím a nadačním fondům se pak jedná o působnost, vznik a zánik členství ve správních a dozorčích radách těchto entit. Osmá kapitola se věnuje právnímu postavení majetku nadace a nadačnímu fondu, dále pak jejich činnostmi a hospodaření. Devátá kapitola pojednává o nové koncepci v nově přijatém soukromoprávním kodexu všech právnických osob, s významným přihlédnutím k nadacím, resp. k fundacím a nově zaváděnému institutu svěřenského fondu. Desátá závěrečná kapitola se věnuje inspiračním zdrojům v zahraničních právních řádech nadačního práva, zejména v Německu a Rakousku. Závěrem je též pojednáno o nově se tvořícím institutu evropského práva tzv. Evropské nadaci.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous thesis titled Foundation and benevolent fund is divided into ten chapters and its extent has reached one hundred and twenty-four standard pages of plain text. The aim was to describe one of the most typial legal person i.e. foundation and benevolent fund from doctrinal as well from theoretic point of view. Opening chapter is dealing with division of legal persons concerning their theoretical classification between legal persons of private law and legal persons of public law. Simultaneously the chapter is aimed at detailed elaboration and specification of conceptual characteristic of entities of private law. The entire opening chapter is interconnected with issues related to general conception of legal persons from the point of view of the most significant theories i.e. theory of fiction and theory of real united entities. In second chapter we have essayed to describe historical perspectives of development of foundation. Regarding historical perspectives we have started from the historical background of Roman law period and we have reached the codification works set in 19th century (in particular ABGB). Establishment of Czechoslovakian legal system was not omitted either and through the presentation dealing with repression of foundation law in the period on second half of the 20th century we have ended our presentation in the post 1989 period. The third chapter is dealing with theory of non-profit sector, whereas, for the purposes of this thesis, a specification of entities considered and defined as subjects of non-state and non-profit sector as per definitions of authors Salamon and Anheiner, is believed to be crucial. Furthermore, in this chapter, the concept of public benefit purpose which nowadays grows in its importance is herein analysed. The subject matter of fourth chapter is specification of basic conceptual characteristic of Foundation and benevolent fund and noticing of their identical and differences with respect to the valid legislation contained in ZONNF. The fifth chapter stresses not only substantive but also procedural issues of establishment or as the case may be forming of foundation and benevolent fund. Subsequently various method of state position regarding the issue of registration of legal persons are elaborated. Two methods of establishment of Foundation and benevolent fund are specifically dealt with – inter vivos and mortis causa. In sixth chapter we are confronted with dissolution and liquidation of foundation. The attention is brought to a transformation of such entities in the sense of last amendment of ZONNF. The seventh chapter deals with internal bodies of legal persons. Specifically in relation to Foundation and benevolent fund, rise of membership and extinction of membership in board of directors and supervisory board is elaborated. The eight chapter is concerned with legal status of property of Foundation and benevolent fund as well as with its activities and management. The ninth chapter deals with new conception passed by new code of private law regarding all legal persons, with significant regard to the Foundation and benevolent fund and to newly introduced trust fund. The tenth and last chapter is concerned with sources of inspiration found in foreign legal systems with respect to foundation law, in particular the legal system of Germany and Austria. Conclusion is dedicated to emerging institute of European law – European foundation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. David Mazanec 1015 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. David Mazanec 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. David Mazanec 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 19 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 244 kB