velikost textu

Určování rozhodného práva při absenci volby ve vybraných závazkových vztazích v České republice a USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Určování rozhodného práva při absenci volby ve vybraných závazkových vztazích v České republice a USA
Název v angličtině:
The Determination of Governing Law in the Absence of Choice in Selected Obligations in the Czech Republic and in the United States
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ondřej Chvosta
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
Id práce:
120317
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní právo soukromé, závazkové vztahy, absence volby práva, smlouvy, civilně-právní delikty
Klíčová slova v angličtině:
conflict of laws, obligations, absence of choice of law, contracts, torts
Abstrakt:
Abstrakt rigorózní práce v českém jazyce: Práce srovnává určování rozhodného práva v závazkových vztazích v České republice a ve Spojených státech amerických. Toto srovnání je činěno na pozadí dvou právních principů: právní jistoty (typické pro Českou republiku) a Equity (typické pro Spojené státy). První kapitola pojednává o odlišném pojetí mezinárodního práva soukromého v obou srovnávaných zemích a o rozdílu a vztahu mezi právní jistotou a Equity. Kapitola první se rovněž podrobně zabývá aplikovatelnými prameny práva v ČR a ve Spojených státech. Kapitola druhá srovnává odlišné přístupy k určování rozhodného práva ve smluvních závazkových vztazích. Podrobně jsou analyzovány kolizní normy obsažené v ZMPS, NZMPS, Římské úmluvě a nařízení Řím I. Rovněž jsou představeny americké přístupy k určení rozhodného práva: princip teritoriality Prvního Restatementu, Currieho Interest Analysis, přístup Druhého Restatementu, Better Law Approach a Significant Contacts Approach. Kapitola třetí s použitím metodiky kapitoly druhé se soustřeďuje na mimosmluvní závazkové vztahy. V evropském kontextu je tak kladen důraz na nařízení Řím II, v americkém kontextu především na erozi principu teritoriality a odlišnosti v aplikaci Interest Analysis a Druhého Restatementu oproti jejich aplikaci na smluvní závazkové vztahy. Závěr práce stručně shrnuje autorovy poznatky a názory na danou problematiku.  
Abstract v angličtině:
Abstrakt rigorózní práce v anglickém jazyce: This thesis compares the determination of governing law in selected obligations in the Czech Republic and in the United States. This comparison is made against the background of two principles: legal certainty (typical for the Czech Republic) and Equity (typical for the United States). Chapter one discusses the different approaches to private international law in the two countries, and discusses the relationship between Equity and Legal Certainty. Chapter one also discusses the applicable sources of law. Chapter two compares the different approaches to choice of law in contractual obligations. The choice-of-law rules of relevant Czech and European statutes are analyzed in detail. Furthermore, the American approaches to choice of law are introduced and examined, namely: the First Restatement approach, Currie’s Interest Analysis, the Second Restatement approach, the Better Law Approach, and the Significant Contacts Approach. Chapter three is analogical to chapter two, but it focuses on non-contractual obligations (Torts). The focus of this chapter is EU Regulation Rome II and the particularities of the First and Second Restatements and Currie’s Interest Analysis when applied to torts. The conclusion summarizes the author’s main ideas and opinions.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Chvosta 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Ondřej Chvosta 97 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Chvosta 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Chvosta 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 192 kB