velikost textu

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost zaměstnance za škodu
Název v angličtině:
Liability of the employee for damage
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Šťastná
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
120314
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpovědnost za škodu, náhrada škody, zaměstnanec
Klíčová slova v angličtině:
liability for damage, damages, employee
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce se zabývá problematikou odpovědnosti zaměstnance za škodu v České republice, a to s přihlédnutím k německé právní úpravě. Nejprve je vymezen obecný pojem právní odpovědnosti, dále následuje část věnovaná odpovědnosti pracovněprávní, na kterou navazuje výklad věnující se odpovědností za škodu v pracovním právu. Zmíněn je princip prevence škod, předpoklady odpovědnosti, jakož i definice základních pojmů. Stěžejní část práce se věnuje analýze platné právní úpravy odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, ovšem zmíněny jsou též hlavní rysy právní úpravy předcházející. Podrobně jsou popsány jednotlivé druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu, zejména jejich předpoklady a rozsah náhrady škody, a nechybí také pojednání o stanovení výše náhrady škody a možnostech pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání. V práci nalezneme rovněž pasáž věnovanou právní úpravě zkoumané problematiky ve Spolkové republice Německo. Kromě komparace české a německé právní úpravy odpovědnosti zaměstnance za škodu nabízí rigorózní práce též porovnání pracovněprávní a občanskoprávní odpovědnosti za škodu, jakož i srovnání odpovědnosti zaměstnance s odpovědností zaměstnavatele za škodu. Práce obsahuje rovněž četné odkazy na relevantní soudní judikaturu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Rigorous thesis deals with the employee's liability for damages in the Czech Republic, with regard to the German legislation. At first is defined the general concept of legal liability, followed by a section devoted to employment responsibilities, the next chapter of rigorous thesis is dedicated to the by the interpretation of responsibility for damage in labour law. The principle of damage prevention, assumptions of liability, as well as the definitions of basic terms is also mentioned. The main part of thesis is devoted to analysis of current legislation employee's liability for damage caused to the employer, but is also discussed the main features of the previous legislation. The various types of employee's liability for damages are described in detail, in particular their assumptions and extent of damages, and there is a treatise on the quantification of damages and possibilities of the insurance for damage caused by the professional negligence. In this thesis we can also find the passage devoted to legislation issues examined in the Federal Republic of Germany. In addition the comparison of Czech and German legislation employee's liability for damages thesis offers a comparison of labour and civil liability, as well as the responsibilities of employees compared with the employer's responsibility for damage. The thesis contains numerous references to relevant case law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Šťastná 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Šťastná 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Šťastná 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB