velikost textu

Cechy na Příbramsku v 16. až 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cechy na Příbramsku v 16. až 18. století
Název v angličtině:
The guilds at Příbram in the 16th to 18th Century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jarmila Květoňová
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
120312
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cech, cechovní artikule, město Příbram
Klíčová slova v angličtině:
guild, guild´s articles, town Příbram
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem rigorózní práce „Cechy na Příbramsku v 16. až 18. století“ je rozbor cechovních organizací, které vznikaly a byly zakládány v období 16. až 18. století na Příbramsku. První část práce pojednává obecně o počátcích cechů v Čechách, jejich struktuře, působení a poslání, dále se také zabývá otázkou cechovního soudnictví. Druhá část práce je zaměřena nejprve obecně na cechovní artikule, vydávané jednotlivými cechy daného řemesla, které poskytují základní informace o vnitřní struktuře a fungování dané cechovní organizace, a dále podrobněji na legislativní akty císaře Karla VI. v podobě generálního cechovního patentu a generálních cechovních artikulí. V poslední části jsou pak analyzovány jednotlivé cechy ve městě Příbrami od jejich vzniku v průběhu 16. století až 18. století až po jejich definitivní zrušení v roce 1859 vydáním nového živnostenského řádu, kdy se řemeslníci podle oborů činnosti stali členy nově zřizovaných živnostenských společenstev.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of the thesis „The guilds at Příbram at the 16th to 18th century“ is the analysis of guilds that originated and were founded by craftsmen in 16th to 18th century. The first part of thesis deals with the origins of guilds generally in Bohemia, their structure, activities and mission and also concentrates on guild´s judiciary. The second part is focused on guild´s articles, issued by each of the craft guilds, which provide basic information about the internal structure and functioning of the guild´s organization and further details of the legislative acts of the Emperor Charles VI. in the form of general guild´s patent and general guild´s articles. The last part focuses on the individual guilds in the town Příbram since their establishment in 16th century to 18th century until their cancellation by the new issued trade regulations in 1859, when the guilds were transformed into new trade communities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jarmila Květoňová 4.65 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Jarmila Květoňová 3.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jarmila Květoňová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jarmila Květoňová 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 249 kB