velikost textu

Výpoveď z nájmu bytu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výpoveď z nájmu bytu
Název v češtině:
Výpověď z nájmu bytu
Název v angličtině:
Notice of termination of tenancy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Mária Kušmíreková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
120311
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Nájemce, Pronajímatel, Výpověď
Klíčová slova v angličtině:
Tenant, Landlord, Notice of termination
Abstrakt:
Abstrakt V tejto práci som sa zamerala na zlomok nájomného práva ako inštitútu občianskeho práva, a to na úpravu skončenia nájmu bytu výpoveďou. Cieľom tejto práce je predovšetkým zoznámenie sa s danou tematikou v logických súvislostiach, a to predovšetkým na základe právnych predpisov, judikatúry vyšších súdov a komentovaných zákonov. Úvod práce je venovaný inštitútu nájmu bytu obecne, ktorý je v českom právnom poriadku koncipovaný ako nájom chránený. Ďalej podávam stručný popis historického vývoja právnej úpravy nájmu bytu, resp. právnej úpravy výpovede z nájmu bytu, a to od doby rímskeho práva, cez obdobie prvej republiky a obdobie okupácie, cez obdobie socializmu a totality až po právnu úpravu súčasnosti. Ťažiskom tejto práce je rozbor jednotlivých výpovedných dôvodov z nájmu bytu, ktoré som rozdelila do dvoch základných skupín, a to výpovede s privolením súdu a výpovede bez privolania súdu, kde pristupujem k výkladu jak právnej úpravy platnej do účinnosti májovej novely občianskeho zákonníka, tak k právnej úprave platnej po jej účinnosti. Moja práca je predovšetkým kompilačná s použitím vedeckej metódy analytickej, ale tiež metódy komparácie, najmä v kapitole 13, ktorá obsahuje porovnanie výpovedných dôvodov v Českej republike so slovenskou právnou úpravou. V závere je zmienená právna úprava výpovede z nájmu bytu v novom občianskom zákonníku, ktorej hlavným cieľom by malo byť rozšírenie autonómie strán nájomného vzťahu a posilnenie dispozičných oprávnení prenajímateľa.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with a fragment of lease law as the institute of the civil law, specifically with the legislation on the notice of termination of tenancy. The aim of this work is to acquaint the reader with this issue in logical connections primarily on the base of legal regulations, Superior Court practice and commented laws. The introduction of the thesis is dedicated to the tenancy as a general institute, which is conceived as a protected one in the Czech law system. Further, there is given a brief description of the development of the legal regulation of the tenancy throughout the history, more precisely the notice of termination of tenancy. It is described from the period of Roman law through The First Republic and the occupation, through the period of socialism and totalitarianism up to the current legislation. The focus of this thesis is the analysis of particular notice reasons which are divided into two basic groups – the notice with the court’s permission and the notice without court permission, where both interpretations – interpretations of legislation valid until May´s Civil Code amendment effect as well as interpretation of legislation after its effect – are approached. The thesis has a compilatory character, while using not only analytical scientific method, but also the method of comparison – particularly in chapter 13 which contains the comparison of notice reasons in the Czech Republic with Slovak legal regulation. The conclusion mentions the legal regulation of the notice of termination of tenancy as set in the new Civil Code whose main aim should be the extension of the autonomy of the contracting parties and at the same time the reinforcement of the lessor´s disposition authority.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mária Kušmíreková 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Mária Kušmíreková 242 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mária Kušmíreková 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mária Kušmíreková 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 702 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB