velikost textu

Společné jmění manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné jmění manželů
Název v angličtině:
Community property of spouses
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Monika Krajíčková
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
12025
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Společné jmění manželů Nový občanský zákoník Manželé
Klíčová slova v angličtině:
Community property of spouses The New Civil Code Spouses
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná rigorózní práce je nazvaná Společné jmění manželů, upravující majetkové vztahy mezi manžely. Je rozčleněna do sedmi kapitol, kdy první kapitolu tvoří úvod a poslední závěr. Pojednává o historickém vývoji právní úpravy, od doby římského práva až po současnou právní úpravu. Další kapitola se věnuje vymezení pojmu společného jmění manželů, jeho vzniku a obsahu, včetně jeho užívání a správy. Dále jsou popsány modifikace společného jmění manželů a podrobně je rozpracován jeho zánik a vypořádání. Čtvrtá kapitola je věnována právní úpravě zakotvené v novém občanském zákoníku, který nabývá účinnosti dne 1.1.2014. Na závěr je popsána vazba společného jmění manželů k mezinárodnímu právu soukromému a provedeno srovnání právních úprav společného jmění manželů ve vybraných evropských zemích.
Abstract v angličtině:
Abstract The present thesis is called the community property of the spouses regulating property relations between spouses. It is divided into seven chapters, the first chapter is an introduction and the last conclusion. It discusses the historical development of the law, since the Roman law to the current legislation. Another chapter is devoted to defining the concept of community property of the spouses, its origin and content, including its use and administration. The following describes the modification of community property of the spouses and is worked out in detail his demise and settlement. The fourth chapter is devoted to legislation enshrined in the New Civil Code, which becomes effective on January 1, 2014. Finally, it describes the bond of community property of the spouses to private international law and a comparison of the arrangements of community property of the spouses in selected European countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Krajíčková 890 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Krajíčková 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Krajíčková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB