velikost textu

Od dialektu k jazyku: fala

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Od dialektu k jazyku: fala
Název v angličtině:
From dialect to language: Fala
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jitka Hampacherová
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Id práce:
120235
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dialekt, jazyk, fala, jazyková politika, Extremadura, sociolingvistika
Klíčová slova v angličtině:
dialect, language, Fala, language policy, Extremadura, sociolinguistics
Abstrakt:
Anotace Fala je jazyk, kterým mluví necelých šest tisíc lidí v obcích Valverde del Fresno, Eljas a San Martín de Trevejo ve španělském regionu Extremadura. Autorka předkládá ucelený soubor informací o fale tak, aby bylo možné popsat a vysvětlit aktuální sociolingvistickou situaci ve zkoumané lokalitě. Práce se v první části zaměřuje na představení již známých dat, mimo obecných informací jsou popsány i charakteristické znaky jazyka fala, je uveden historický přehled zaměřený na skutečnosti ovlivňující vývoj jazyka a dále formulovány základní teze o jeho původu. Druhá část práce je koncipována jako vlastní sociolingvistický výzkum autorky, jehož předmětem byla tato lokální varianta a jehož výsledky jsou prezentovány v rámci pěti definovaných okruhů. Cílem práce je zjistit a popsat postoj mluvčích k jejich jazykové variantě, jsou prezentovány názory obyvatel na témata týkající se aktuálního statutu, použití a možné výuky jazyka fala. V posledním okruhu je posuzována role faly v procesu utváření vlastní identity obyvatel. Práce se snaží vyhodnotit aktuální sociolingvistickou situaci, uvažuje na základě získaných dat o budoucnosti faly a následně definuje některé oblasti, na které by bylo vhodné zaměřit další lingvistický výzkum.
Abstract v angličtině:
Abstract Fala is a language which is spoken by nearly six thousand people in towns: Valverde del Fresno, Eljas and San Martín de Trevejo, in the Spanish region of Extremadura. The author translates the self-contained body of information about fala in a way that it is possible to describe the sociolinguistic situation in the area of the research. The first part of the thesis concentrates on the introduction of already familiar data, apart from general information the characteristic signs of the fala language are described, there is also the historic overview focusing on the facts that have influenced the development of the language, and further basic propositions about its origin are mentioned. The second part is drawn as the author's sociolinguistic research, in which the local language representation is the main subject and its results are presented in the following work in five defined parts. The aim of this thesis is to find out and describe the attitude of the speakers towards their language representation; additionally opinions of the inhabitants regarding the current status, use and possible teaching of fala are presented. The last part evaluates the role of fala in the process of the creation of one's identity. The work tries to assess the current sociolinguistic situation, discusses the future of fala on the basis of acquired data and then defines some areas, which may be considerable for a further linguistic research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Hampacherová 1.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jitka Hampacherová 276 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Hampacherová 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Hampacherová 137 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB