velikost textu

Ohrožované dítě. Ohrožování dětí a jeho vztahový rámec u jedinců umisťovaných do diagnostického ústavu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ohrožované dítě. Ohrožování dětí a jeho vztahový rámec u jedinců umisťovaných do diagnostického ústavu
Název v angličtině:
Abused child. Child abuse and its referential framework in individuals placed to a diagnostic institute
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiřina Víravová, DiS.
Školitel:
doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. PhDr. Ilona Pešatová, Ph.D.
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
Id práce:
120221
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dítě; rodina; ohrožování; fyzické týrání; psychické týrání; zanedbávání; institucionální péče; diagnostický ústav.
Klíčová slova v angličtině:
Child; family; abuse; physical abuse; psychological abuse; neglect; institutional care; diagnostic institute.
Abstrakt:
NÁZEV: Ohrožované dítě: Ohrožování dětí a jeho vztahový rámec u jedinců umisťovaných do diagnostického ústavu AUTOR: Jiřina Víravová KATEDRA: Katedra speciální pedagoigky ŠKOLITEL: Doc. Boris Titzl, Ph.D. ABSTRAKT: V předložené práci je zkoumán fenomén ohrožování dětí týráním a zanedbáváním. Východiska pro získání vhledu do této problematiky bylo nutno hledat v těch vědních disciplínách, které k objasnění podstaty a projevů týrání a zanedbávání dětí až dosud přispěly. Medicína (zejména traumatologie) objasňuje mechanismus tělesného týrání, psychiatricko- psychologický pohled téma nejenže rozšiřuje o týrání psychické a zanedbávání, ale poskytuje oporu k nemoralizujícímu vysvětlení, proč se tak týrající osoby chovají. Sociologický a etologický přístup přispívá k hlubšímu pochopení těch vlivů prostředí, které mohou vznik a trvání ohrožování dětí podněcovat. Hledisko sociální práce je uplatněno v uvedení do systému péče o ohrožené děti. Speciálněpedagogická část nahlíží situaci a výchovu ohrožených dětí především z etopedického hlediska a reflektuje specifické otázky ústavní výchovy. Tato část práce je navíc ilustrována reálnými příběhy týraných a zanedbávaných dětí z ústavní výchovy. Ve výzkumné části jsou zevrubně rozebrány podstatné okolnosti, které byly charakteristické pro děti ohrožené týráním a zanedbáváním před jejich umístěním do pražského diagnostického ústavu v roce 2011. Prostřednictvím analýzy osobních dokumentací jsou zkoumány znaky rodinného prostředí těchto dětí a jsou zjišťovány statisticky významné vztahy týkající se okolností, za nichž byly ohrožovány. Cílem výzkumu je získat odpověď na to, jaká jsou specifika rodinného prostředí, v němž dochází k týrání či zanedbávání dětí. K tomu byla využita metoda kontingenčních tabulek, a interpretace výsledků byla podpořena statistickou metodou významnosti. KLÍČOVÁ SLOVA: Dítě; rodina; ohrožování; fyzické týrání; psychické týrání; zanedbávání; institucionální péče; diagnostický ústav.
Abstract v angličtině:
TITLE: Abused child: Child abuse and its referential framework in individuals placed to a diagnostic institute AUTHOR: Jiřina Víravová DEPARTMENT: The Department of Special Education SUPERVISOR: Doc. Boris Titzl, Ph.D. ABSTRACT: The submitted thesis focuses on the phenomenon of child abuse and neglect. The theoretical background for these issues had to be found in the science branches which have so far made the contribution to the explanation of the child abuse and neglect. Medicine (mainly traumatology) explains the mechanism of physical abuse, psychiatric- psychological approach not only enhances the topic with the psychical abuse and neglect, but also offers a backup to a non-moralizing explanation why abusing persons behave in such way. Sociological and ethological approach helps to understand the contextual factors which could foster the child abuse and neglect. The social work point of view is used to introduce the system of care of the abused children. Special pedagogy part of this thesis approaches the situation and education of the abused children mainly from the ethopedical point of view and reflects specific questions of institutional education. This part of the thesis is illustrated by real stories of abused and neglected children from the institutional education. In the research part of the thesis, the factors characteristic for the children threatened by abuse and neglect before their placement into Prague´s diagnostic institution in 2011 are thoroughly described. Via the analysis of personal documentation, the features of family background of these children are explored and statistically significant attributes of their abuse and neglect are investigated. The aim of the research was to reveal the specifics of family environment which induces child abuse or neglect. With the analysis of the personal documentation the features of family environment of these children were investigated and statistically significant associations related to their abuse were analyzed by the method of crosstabs. KEYWORDS: Child; family; abuse; physical abuse; psychological abuse; neglect; institutional care; diagnostic institute.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiřina Víravová, DiS. 5.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jiřina Víravová, DiS. 751 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiřina Víravová, DiS. 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiřina Víravová, DiS. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. PhDr. Ilona Pešatová, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 408 kB