velikost textu

Kompetence asistenta pedagoga

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompetence asistenta pedagoga
Název v angličtině:
Teacher assistant competences
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Id práce:
120216
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Asistent pedagoga; kompetence; kvalifikace; pedagogický pracovník.
Klíčová slova v angličtině:
Teacher assistant; competences; qualification; educator.
Abstrakt:
Dizertační práce s názvem Kompetence asistenta pedagoga reaguje na vzrůstající počet pedagogických asistentů ve školství a současně reflektuje i dosud přetrvávající nejasnosti ohledně vymezení požadavků na asistenty a jejich činnost. Cílem práce je na základě empirických poznatků vymezit základní kompetence asistenta pedagoga s působností v běžné základní škole. Teoretickými východisky práce jsou jak legislativně dané normy pro práci asistenta pedagoga, tak i relevantní výzkumy z ČR a ze zahraničí. Výzkumná část je založena na kvalitativně orientované metodologii a pracuje s daty z osmdesáti rozhovorů realizovaných s asistenty, učiteli, řediteli i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z dvaceti základních škol hlavního vzdělávacího proudu. Data ve výzkumu byla zpracována prostřednictvím klasifikace, kódování a schematizace za využití metody rámcové analýzy. Na základě výsledků výzkumu je v závěru práce formulován návrh modelu kompetencí pro profesní standard asistenta pedagoga. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Thesis "Teacher assistant competences" responds to growing number of teacher assistants in educational system and reflects still remaining ambiguities in delineating requirements on assistants’ services and activities. The objective of thesis is on the basis of empirical findings define the basic competences of teacher assistant working in a regular basic school. In its theoretical part thesis works with legislative norms specifying the role of teacher assistant and with findings of relevant researches. The explorative part of thesis is based on qualitatively orientated methodology and processes data from eighty interviews realized with assistants, teachers, principals and pupils with special educational needs from twenty basic mainstream schools. Data in research were processed by classification, coding and schematization with using the form of framework analysis. From the research results author formulates the main outcome – suggested model of competences for teacher assistant professional standard. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 1.48 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 416 kB