text size

Fenomén smrti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Fenomén smrti
Titile (in english):
Phenomenon of Death
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Michal Rozhoň
Supervisor:
PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
Opponents:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
Thesis Id:
120198
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Philosophy (P6101)
Study branch:
Philosophy (XFILV)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
25/09/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
smrt, nihilismus, láska, výchova k smrti, konkrétní svět
Keywords:
death, nihilism, love, education to death, concrete world
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Následující práce zkoumá fenomén, který patří k nejstarším otázkám člověka, fenomén smrti. Sleduje vývoj vnímání smrti v evropské myšlenkové tradici od intence k věčnosti, přes postupné nahrazení věčnosti úsilím o nesmrtelnost, které ústí v nihilismus. Dále sleduje postupné zatemňování otázky smrti až do stavu, kdy vlastní smrti nerozumíme. V druhé části práce se pokoušíme formulovat cesty z naznačeného nihilismu a to přes bytí k smrti a autentickou existenci u Martina Heideggera, oblativní lásku Gabriela Marcela a zkušenost se smrtí blízkého u P. L. Landsberga. Na základě těchto tří filosofů pak formulujeme koncepci konkrétního světa jako světa s námi svázaného a tudíž ne-lhostejného. Ve třetí části práce celou problematiku promítáme do oblasti výchovy, kterou formulujeme jako výchovu k smrti, k lásce a k odvaze. Výchova jako ta, která učí být, se smrti nemůže vyhnout, naopak je jejím stěžejním tématem."
Abstract:
ABSTRACT The following work explores the phenomenon of death, one of the oldest questions of mankind. It tracks the evolution of the perception of death in the tradition of European Thought since the intention for eternity, through the gradual replacement of eternity with the pursuit of immortality, which ends up in nihilism. It also follows the gradual obfuscation of the death question to a state, where we do not understand our own death. In the second part we formulate paths from the implied nihilism through being to death and the authentic existence from Martin Heidegger, the oblation love from Gabriel Marcel, and experience with death of the nearest from P. L. Landsberg. Following these three philosophers we then formulate the concept of a concrete world as a world tied with us and therefore the non- indifferent world. In the third part of the thesis we project the whole issue into the education domain, which we formulate as an education to death, to love, and to courage. Education such as the one that teaches us to be, cannot avoid death. On the contrary, it is its core theme.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Michal Rozhoň 691 kB
Download Abstract in czech Mgr. Michal Rozhoň 37 kB
Download Abstract in english Mgr. Michal Rozhoň 36 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 470 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. 346 kB
Download Defence's report 581 kB