velikost textu

Estetika a politika: pojetí Jacquese Rancièra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Estetika a politika: pojetí Jacquese Rancièra
Název v angličtině:
Aesthetics and Politics: Jacques Rancière's approach
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Krochmalný, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Id práce:
120195
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jacques Rancière; estetika; politika; post-marxismus; rozdělení smyslového; subjektivace
Klíčová slova v angličtině:
Jacques Rancière; aesthetics; politics; post-marxism; the distribution of the sensible; subjectivation
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Překládaná práce se zabývá dílem francouzského teoretika Jacquese Rancièra s tím, že zvláštní důraz je v ní položen na způsob, jakým se zde vyskytují a vzájemně proplétají oblasti estetiky a politiky. Takto vymezený tematický rozptyl nezprostředkovává Rancièrovo myšlení v jeho celku. Především z důvodu zachování stanoveného rozsahu jsem takto pominul Rancièrovy práce věnující se problematice historiografie nebo některé z textů, které se zabývají úžeji pojatými otázkami literatury nebo filmu. I přes tato omezení však bylo mým cílem zpracovat monografický úvod od Rancièrova myšlení. Ten si tedy, na jednu stranu, nenárokuje úplné vyčerpání námětu, avšak jeho záměrem je, na stranu druhou, zprostředkovat určitý souhrnný vhled do základních otázek, které utvářely (a utvářejí) Rancièrovo myšlení.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce Proposed thesis focuses on the writings of french theoretician Jacques Rancière. Particular emphasis is put on a manner, in which the spheres of aesthetics and politics appear and intervine in Rancière's works. The consequence of forementioned delimitation of the subject of my interest is that the thesis doesn't fully embody Rancière's thought. Mainly because of the restricted space, i omitted Rancière's historiographical works and also texts that deal with the narrowly defined questions of literature and film. Despite of those limitations, my goal is to provide a monographical introduction to Rancière's thought. This monograph, on the one hand, doesn't claim the complete coverage of Rancière's works, but it aims, on the other hand, to provide the overall insight into the essential questions that shaped (and still shape) Rancière's thought.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Krochmalný, Ph.D. 1.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ondřej Krochmalný, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Krochmalný, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Krochmalný, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ondřej Krochmalný, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 472 kB