velikost textu

Proces tvorby úloh: Srovnání tvůrců podle úrovně zkušeností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proces tvorby úloh: Srovnání tvůrců podle úrovně zkušeností
Název v angličtině:
Problem Posing Process: Comparison of Posers on Various Levels of Experience
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Eva Patáková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.
Id práce:
120162
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Didaktika matematiky (XDM4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Proces tvorby úloh; Začátečník~--~odborník~--~expert; Sebereflexe; Kvalita úlohy.
Klíčová slova v angličtině:
Problem posing process; Novice -- specialist -- expert comparison; Self-reflection; Problem Quality.
Abstrakt:
Název: Proces tvorby úloh: Srovnání tvůrců podle úrovně zkušeností Autor: PhDr. Eva Patáková Katedra: Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D. Abstrakt: Cílem práce je porovnání procesu tvorby úloh různě zkušených tvůrců: Začá- tečníci nemají zkušenosti s tvorbou úloh, odborníci tvoří úlohy, ale ne více, než vyžaduje pedagogická praxe, experti tvoří úlohy profesionálně, např. pro matematické soutěže. Výzkum byl realizován ve dvou fázích, z nichž každá obsahovala pilotní část a hlavní studii. Respondenti tvořili vždy náročné a originální úlohy pro žáka deváté třídy základní nebo prvního ročníku střední školy. V první fázi byly metodami odvozenými od zakot- vené teorie analyzovaný sebereflexe, dotazníky a další písemné výstupy respondentů. Ve druhé fázi byl proveden kvalitativní rozbor videonahrávek tvorby úloh (metoda klinického rozhovoru). Proces tvorby úloh sledovaných skupin respondentů byl různý. S rostoucími zkušenostmi respondentů se zvyšoval podíl úvah s plným vědomím následku, zvyšoval se podíl tvůrců, kteří se v práci nechali inspirovat již hotovou úlohou, měnil se pohled na kvalitu úlohy. Čím je tvůrce zkušenější, tím lépe dokáže využít fázi závěrečného zhodnocení hotové úlohy. Analyzovány byly rovněž další jevy – např. znovuobjevení lineárního modelu u expertů, způsoby tvorby úloh s reálným kontextem, způsoby inspirace danou úlohou apod. Celkově lze říci, že odborníky je možné vnímat jako středně zkušené tvůrce úloh, i když se objevují i jevy, kde odborníci vykazují jiné charakteristiky než ostatní sledované skupiny.
Abstract v angličtině:
Title: Problem Posing Process: Comparison of Posers on Various Levels of Experience Author: PhDr. Eva Patáková Department: Department of Math. And Math. Education, Pedagogical Faculty, Charles University in Prague Supervisor: doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D. Abstract: The aim of the thesis is to compare the problem posing process of problem posers on various experience levels: Novices have no experience, specialists pose problems but not more than their teachers profession requires, experts pose problems profesionally, e.g. for Mathematical competitions. There were two phases of the research – both of them consisting of the pilot phase and the main study. The participants posed difficult and original Mathematical problems for approximately 15-year-old students. In the first phase methods derived from the grounded theory were used to analyze self-reflections, questionnaires and other written materials of problem posers. The second phase was based on qualitative analysis of videotyped problem posing process of respondents. The problem posing process of the three groups of respondents was different. With increasing level of experience the ratio of intentional ideas increased as well as the ratio of posers finding inspiration in the existing problem. Opinion to how a good problem should look like is also different for the groups of respondents. The more experienced the problem poser is, the better use he/she can make from his/her Final assessment phase. Some other phenomena were analyzed as well – e.g. regression to linear model in the expert group, the ways how to pose real-life problems, the ways of taking inspiration from the existing problem etc. The specialists can be viewed as medium experienced problem posers although there are some phenomena different in the group of specialists than in the other groups.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eva Patáková, Ph.D. 7.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eva Patáková, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eva Patáková, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 425 kB