velikost textu

Působení značky v prostředí sociálních médií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Působení značky v prostředí sociálních médií
Název v angličtině:
Brand management in social media
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Martin Jindra
Oponenti:
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Ing. Petr Očko, Ph.D.
Id práce:
120100
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
16. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Působení značky v prostředí sociálních médií Abstrakt Předložená práce se zabývá působením obchodních značek v prostředí sociálních médií. Značka, která má kromě funkčního významu i symbolický význam, slouží jako spojnice mezi produktem, službou nebo firmou a (potencionálními) zákazníky. Na její hodnotu má tak vliv řada faktorů. Jak by měla být značka vedena v sociálních médiích, v prostředí, které je tak odlišné od prostředí masových médií, řeší následující text, který počínání značky zasazuje do širšího teoretického kontextu nástupu nové formy komunikace (síťové komunikace many-to-many). Předložena jsou doporučení, jak pracovat s komunitou a obsahem kolem značky. Dále jsou pak představeny nové marketingové nástroje v sociálních médiích jako šuškanda, doporučení nebo virální marketing. I samotné značce mohou sociální média za předpokladu kvalitního monitoringu přinášet výhody, nejenom spotřebitelům. Rozebrány jsou zejména následující: péče o zákazníky, tracking značky, vyhodnocování reklamních kampaní, získávání zpětné vazby a podnětů pro zlepšení a alertovací systém. Naslouchání sociálním médiím je představeno ve smíšeném výzkumu, ve kterém jsou monitorovány tři značky českých mobilních operátorů a s jejich zástupci jsou pak analyzována naměřená data. Rovněž je prezentováno aktuální působení zmíněných značek v prostředí českých sociálních médií.
Abstract v angličtině:
Brand Management in Social Media Abstract This present paper deals with brand activity in social media environment. Brand which has functional and also symbolic meanings serves as a link between product, service or business and (potential) customers. Brand’s value is therefore influenced by a lot of factors. The text puts brand’s movement into a wider theoretic context of the onset of new forms of communication (network communication many-to-many) and reveals how to manage the brand in this environment of social media which is so different from mass media world. Recommendations are made how to work with the community and content around the brand. Further, it introduces new marketing tools in social media such as word-of-mouth, recommendations or viral marketing. Assuming quality monitoring social media can bring benefits also to the brand, not just consumers. Discussed are in particular following benefits: customer care, brand tracking, evaluating advertising campaigns, getting feedback and suggestions for improvements and alert system. The mixed research explores social media listening, it monitors the three brands of Czech mobile operators and then their representatives analyze the measured data. There are also presented the actual activities of these brands in the Czech social media environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Martin Jindra 2.71 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Martin Jindra 166 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Martin Jindra 166 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Martin Jindra 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Očko, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Rudolf Vlasák 81 kB