velikost textu

Právo mezinárodního obchodu s elektřinou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo mezinárodního obchodu s elektřinou
Název v češtině:
Právo mezinárodního obchodu s elektřinou.
Název v angličtině:
International Power Trading Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Klára Vaculíková, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
JUDr. Ing. Bohumil Poláček
Id práce:
12006
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ECT, EU, liberalizace, obchod s elektřinou, OECD, přístup k síti, regulace energetického sektoru, směrnice MiFID, unbundling, vnitřní trh s elektřinou, WTO, životní prostředí.
Klíčová slova v angličtině:
Access to network, ECT, energy trade, environment, EU, internal electricity market, liberalization, MiFID Directive, OECD, power sector regulation, unbundling, WTO.
Abstrakt:
ABSTRAKT Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra obchodního práva Téma disertační práce: Právo mezinárodního obchodu s elektřinou Autor: Mgr. Klára Vaculíková Březen 2011 Cílem této práce je právní rozbor praxe obchodu s elektřinou v současném globalizovaném světě. Obchod s elektřinou, tedy transakce na prodej a koupi elektrické energie s mezinárodním prvkem spadají do oblasti mezinárodního práva soukromého. Nicméně zcela výjimečná povaha elektřiny a nakládání s ní činí z této oblasti zcela svébytný obor k mezinárodnímu právu soukromému ve vztahu speciality. Nevyhnutelnou součástí zkoumání mezinárodního obchodu s elektřinou je rovněž složitá avšak velmi významná oblast veřejnoprávní regulace obchodu s elektřinou. Po úvodní kapitole představuje tato práce příznačné rysy oblasti obchodování s elektřinou v kapitole druhé. Třetí kapitola se zabývá nezbytným základním systematickým zařazením zvoleného tématu do systému práva. Navzdory tomu, že ústředním tématem této práce je především jádro samotného mezinárodního obchodu s elektřinou, tedy smlouvy na prodej a koupi elektřiny v mezinárodním obchodu, podstatná část této práce byla věnována důslednému zkoumání související regulativy. Důvodem je jak zvláštní technická povaha elektřiny, tak i velká hospodářská a tudíž i politická citlivost obchodu s elektřinou, a v neposlední řadě i obrovský dopad výroby elektřiny na životní prostředí. Obzvláště tyto aspekty jsou ve čtvrté kapitole zkoumány a postaveny do souvislostí se současným veřejnoprávním regulačním rámcem. Práce se zaměřuje na činnosti světových organizací jako je OECD či WTO v oblasti obchodu s elektřinou. Zvláštní pozornost je věnována velice ojedinělým aktivitám na evropském kontinentu vedených Evropskou unií a Evropskou chartou, kterými je integrace národních trhů s elektřinou do jednoho celoevropského vnitřního trhu s elektřinou. Práce také zkoumá kapitálovou regulaci obchodování s deriváty elektřiny, která byla zavedena nedávno přijatou směrnicí Evropské unie MiFID. Kapitola pátá pak v úzké souvislosti s tím představuje zvláštní subjekty aktivní na trhu s elektřinou. Na pozadí popsané regulace tato práce ve své šesté kapitole zkoumá charakter transakcí uskutečňovaných v rámci obchodu s elektřinou, potažmo užívaných smluvních typů. Práce vymezuje zvláštnosti určení obligačního statutu smluvních vztahů, které v této oblasti vznikají. Práce rovněž představuje standardizovaný smluvní vzor pro obchodování s elektřinou EFET a do hloubky tento smluvní vzor analyzuje. V neposlední řadě se tato práce zabývá i otázkou případné aplikace Vídeňské úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží. Tato práce se předně zaměřuje na mezinárodní právo soukromé. Nicméně je psána z pohledu českého právníka. V případě mezinárodní transakce je vždy, pokud nejsou použity přímé normy, aplikováno právo některého státu jako právo rozhodné, a to ať již v důsledku volby práva či aplikace kolizní normy. Z tohoto důvodu tato práce rovněž zkoumá české právo pro případ, že je v mezinárodní transakci právem rozhodným, do té míry, nakolik toto bylo nezbytné, aby práce poskytovala ucelenou studii o dané problematice. Práce se proto zabývá povahou elektřiny, identifikací smluvních typů užívaných v obchodu s elektřinou z pohledu českého práva, i veřejnoprávními předpisy, které se aplikují vždy, pokud se transakce uskutečňuje v rámci přenosové soustavy České republiky. Práce se současně pokouší o výhled na nejbližší vývoj očekávaný v této oblasti. Energetika nabízí nejednu výzvu a je předmětem dynamického vývoje v celosvětovém měřítku. I z tohoto důvodu je téma mezinárodního obchodu s elektřinou velmi atraktivní. V závěrečné kapitole sedmé shrnuje práce právě dynamickou povahu a budoucí výzvy práva mezinárodního obchodu s elektřinou. Klíčová slova ECT, EU, liberalizace, obchod s elektřinou, OECD, přístup k síti, regulace energetického sektoru, směrnice MiFID, unbundling, vnitřní trh s elektřinou, WTO, životní prostředí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Faculty of Law, Charles University in Prague, Department of Commercial Law Dissertation topic: International Power Trading Law Author: Mgr. Klára Vaculíková March 2011 The purpose of the thesis was legal analysis of the power trading in the today's global world. This entails mainly the discipline of international private law. Power trading, in particular transactions on sale and purchase of electric power with an international element are subject to general rules of international private law. Nevertheless, the exceptional nature of electric power and of its disposition described in the thesis makes the area of power trading quite special sub-discipline of international private law. In the same time, very complex and significantly relevant part of the power trading, which the study cannot avoid to consider, is the regulatory framework, within which this specific sort of business is carried on. After introductory Chapter One, the thesis describes characteristic issues in the international power trading, in its Chapter Two. Chapter Three provides necessary basic conceptual classification of the given topic within the system of law. Although the main topic of this thesis is the core of the power trading business, meaning the private transactions related to electric power and their analysis, fair part of the study has been dedicated to proper analysis of the regulation connected to it. The reason is seen to be inhered in the technical nature of the special sort of traded good – electricity, as well as its great economical and hence political sensitivity, or the huge environmental impact, which production of the electric power represents. In Chapter Four, all these aspects have been subject to the research, put into context and resulting regulation has been consequently explored. Attention has been paid to the activities of global organizations such as WTO or OECD. Special subchapter has been dedicated to very unique activities on the European continent, the integration of national electricity markets into one pan-European electricity market lead by the European Union and the European Charter. The thesis also elaborates on the recently established capital market regulation over electricity derivates following the MiFID Directive of European Union. Chapter Five, in quite narrow connection, introduces special subjects present on the energy market. On the background of the outlined regulatory framework, the thesis aims in its Chapter Six, to characterize the transactions, respectively contractual types used in the practice. It outlines specifics connected to determination of obligation status of the contractual relationships typical for power trading. The thesis introduces standardized Master Agreement EFET and it provides its in-depth analysis. The thesis also considers application of the Vienna United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The study focuses on the field of international law, primarily, nonetheless it is written from the perspective a Czech lawyer. In the case of an international transaction, always particular national law is applied, whether as result of choice of law or application of collision rules, unless it is, in rare cases, subject to directly applicable international norms. Hence, Czech law has been analyzed to the extent as relevant and necessary in order to provide complete view on the problematic for the case that the Czech law is applied in such an international transaction. Accordingly, the thesis investigates the status of electricity, its nature as legal institute, the identification of a contractual types used in the power trading business under applicable Czech law, as well as the local regulation applicable always in the case that a transaction takes place in the grid of the Czech Republic. The thesis also focuses on the foreseen development in this area of Czech national law. The power industry provides plentiful challenges and it is subject to massive development in a global scale. This makes the topic of international transactions in power trading quite attractive. In the final Chapter Seven, the thesis sums these challenges as well as the dynamic development of the international power trading law. Key words Access to network, ECT, energy trade, environment, EU, internal electricity market, liberalization, MiFID Directive, OECD, power sector regulation, unbundling, WTO.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Vaculíková, Ph.D. 976 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Vaculíková, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Vaculíková, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. 531 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Bohumil Poláček 630 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB