velikost textu

Osobnost dítěte v kontextu vady sluchu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnost dítěte v kontextu vady sluchu
Název v angličtině:
Personality of the child in the context of hearing impairment
Typ:
Disertační práce
Autor:
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Oponenti:
doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
doc. PhDr. Marián Groma, Ph.D.
Id práce:
119986
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Osobnost dítěte v kontextu vady sluchu AUTOR: Miloň Potměšil KATEDRA: Katedra psychologie ŠKOLITEL: prof. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. ABSTRAKT: Cílem práce bylo přinést nové poznatky o osobnosti dětí se sluchovým postižením. Pilotáž u skupiny dětí se sluchovým postižením přinesla podklady pro potřebné modifikace a vytvoření verze ve znakovém jazyce. Metodologicky bylo využito kvantitativního i kvalitativního přístupu. Kohorta dětí se sluchovým postižením reprezentuje cca 85% této populace navštěvující školy pro sluchově postižené v České republice. Srovnáním skupiny probandů se sluchovým postižením a skupiny slyšících vrstevníků pomocí osobnostního dotazníku B-J.E.P.I. byly získány výsledky, které byly statisticky zpracovány. Lze konstatovat, že v modifikované podobě dotazník, nazvaný B-J.E.P.I.-SP vykazuje požadovanou validitu i reliabilitu pro skupinu dětí se sluchovým postižením. Práce přinesla informaci o možnosti využití osobnostního dotazníku B-J.E.P.I.-SP a obraz osobnosti současných dětí se sluchovým postižením. KLÍČOVÁ SLOVA: osobnost, vada sluchu, dítě, B-J.E.P.I.,
Abstract v angličtině:
TITLE: Personality of the child in the context of hearing impairment AUTHOR: Milon Potmesil DEPARTMENT: Department of psychology SUPERVISOR: prof. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. ABSTRACT: The aim of presentd research was to bring new knowledge about the personality of children with hearing impairment. A pilot study in a group of children with hearing impairment brought the necessary basis for the modification and creation a version of sign language. Methodologically was used quantitative and qualitative approach. A cohort of children with hearing impairment represents about 85% of the population attending school for the deaf in the Czech Republic. Comparing the group of probands with hearing disabilities and group their hearing peers personality using the questionnaire B-J.E.P.I. were obtained results were statistically analyzed. It can be concluded that a modified form of the questionnaire, called B-J.E.P.I.-SP delivers the required validity and reliability for a group of children with hearing impairment. Work has posted information related to usage of personality questionnaire B-J.E.P.I.-SP and the current picture of the personality of children with hearing impairment. KEYWORDS: personality, hearing impairment, child, B-J.E.P.I.,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. 2.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marián Groma, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 425 kB