velikost textu

Počáteční vývoj čtenářských dovedností u dětí s vývojovou dysfázií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Počáteční vývoj čtenářských dovedností u dětí s vývojovou dysfázií
Název v angličtině:
Early reading skills in children with specific language impairment
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Id práce:
119985
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vývojová dysfázie, jazykové schopnosti, vývoj čtenářských dovedností, dekódování, porozumění čtenému textu, psycholingvistický přístup
Klíčová slova v angličtině:
specific language impairment, language skills, reading skills development, decoding, reading comprehension, psycholinguistic approach
Abstrakt:
ABSTRAKT Eva Richterová: Počáteční vývoj čtenářských dovedností u dětí s vývojovou dysfázií Práce se zabývá procesem rozvoje raných čtenářských dovedností u skupiny dětí s vývojovou dysfázií, a to z psycholingvistické perspektivy. Vychází z poznatků o jazykových a kognitivních schopnostech, které se u dítěte rozvíjí ještě před nástupem školní docházky a podílí se významnou měrou na rozvoji čtení. Tento přístup je relevantní při zkoumání skupin, které jsou z hlediska osvojování gramotnosti kvůli přítomnosti jazykových obtíží vnímány jako rizikové, což je právě případ vývojové dysfázie. V první části práce jsou představena základní teoretická východiska pro studium rozvoje čtení u této skupiny a přiblížen současný stav poznání o vztahu jazykových schopností a osvojování čtení v tuzemském a zahraničním prostředí. V souvislosti s vývojovou dysfázií je akcentována potřeba longitudinálních studií pro hlubší porozumění vztahu mezi rozvojem čtení a jeho předpoklady. Cílem této práce je tedy podat ucelený popis vývoje čtenářských dovedností u dětí s vývojovou dysfázií v období prvních čtyř let školní docházky. U skupiny 25 dysfatických dětí byla ve čtyřech etapách sledována úroveň čtenářských dovedností (dekódování a porozumění čtenému textu) a úroveň schopností, které jsou pro rozvoj čtení klíčové. Testovými nástroji byly hodnoceny jazykové a kognitivní schopnosti, které ovlivňují rozvoj dekódování (fonematické povědomí, rychlé jmenování a znalost písmen) a porozumění čtenému (gramatické schopnosti, slovní zásoba a naslouchání s porozuměním). Cíle naší studie odkazují především k detailní vývojově orientované deskripci a komparaci získaných údajů. Potvrdily se předpoklady o snížené úrovni jazykových a kognitivních schopností, jakož i čtenářských dovedností (dekódování i porozumění čtenému). V průběhu sledovaného období navíc docházelo k nárůstu deficitních výkonů v obou aspektech čtení, i když jejich vývojová křivka vykazovala odlišnosti. Úroveň porozumění čtenému byla ve srovnání s typicky se vyvíjejícími se dětmi od počátku slabá a tato diskrepance se udržela na přibližně stejné úrovni po celé sledované období. Oproti tomu u dekódování nebyly na počátku sledování rozdíly výrazné, ale v průběhu času došlo k jejich postupnému, ale výraznému oslabení. Klíčová slova: vývojová dysfázie, jazykové schopnosti, vývoj čtenářských dovedností, dekódování, porozumění čtenému textu, psycholingvistický přístup
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Eva Richterová – Early reading skills development in children with specific language impairment This study investigated the development of early reading skills in children with specific language impairment within a psycholinguistic framework. The investigation is based on theories concerning linguistic and cognitive skills which play a crucial role in the development of reading skills. This approach is utilized to identify groups which are at risk of difficulties in literacy acquisition as a result of language impairment. Theoretical background of reading development in children with SLI is presented, in addition to current knowledge about the relationship between language and reading skills. Studies on SLI highlight the need of longitudinal investigations, which enable better understanding of the relationship between literacy development and preliteracy skills. The aim of the study was to provide a systematic description of the reading skills development in children with SLI from first to fourth Grade. A group of 25 children with SLI was repeatedly investigated in terms of their reading skills (decoding and reading comprehension) and preliteracy skills. Assessment of language and cognitive skills was also carried out and involved phonological awareness, rapid authomatised naming, and letter knowledge as well as linguistic comprehension, grammar and vocabulary. Findings confirm the negative impact of SLI on reading development. Children with language impairment performed worse than typically developing children in most reading measures. These findings were statistically significant. The longitudinal design of this study enabled observation of the development of reading profiles. Children with language impairment experienced a decline in their decoding skills throughout the study. Meanwhile, performance in reading comprehension remained poor throughout the progression of this study. These findings indicate that children with SLI have a double deficit in both decoding and reading comprehension rather than a single deficit in one of these measures. Key words: specific language impairment, language skills, reading skills development, decoding, reading comprehension, psycholinguistic approach
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Richterová, Ph.D. 2.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Richterová, Ph.D. 371 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Richterová, Ph.D. 367 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 647 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 520 kB