velikost textu

Empatie učitele v pedagogické teorii a praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Empatie učitele v pedagogické teorii a praxi
Název v angličtině:
Empathy of Teacher in Educational Theory and Practice
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Radim Štěrba, Ph.D.
Školitel:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Oponenti:
Doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Id práce:
119980
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
empatie, kognitivní a afektivní empatie, vyjádřená empatie, pedagogické teorie, učitel, výzkum
Klíčová slova v angličtině:
empathy, cognitive and affective empathy, expressed empathy, educational theory, teacher, research
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá tematikou empatie učitele v pedagogických teoriích i školní praxi. Jejím cílem je na základě analýzy významných českých a zahraničních pedagogických teorií podat přehled o empatii jako specifické schopnosti učitele, jejím vývoji a postavení v rámci dané pedagogické koncepce. Teoretická část práce se nejprve zabývá vývojem pojetí empatie v rámci psychologie, diferencí mezi pojmy sympatie a empatie, jejímu vztahu k pohlaví, k emoční inteligenci, prosociálnosti, následně se zaměřuje na empatii v rámci pedagogické komunikace ve škole. Stěžejní část práce spočívá v samotné analýze významných domácích pedagogických koncepcí domácích autorů, například Komenského, Lindnera, Úlehly, Chlupa, Uhra a Příhody. Ze zahraničních autorů to jsou například Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Dewey, Steiner a Rogers. Cílem empirické části je realizovat a pomocí odpovídajících výzkumných nástrojů ověřit účinnost výukového programu rozvíjejícího empatii budoucích učitelů. Práce má přispět k hlubšímu pochopení empatie v edukačním procesu, a to jak v rámci teoretickém vycházející z reflexe tohoto fenoménu v pedagogických teoriích, tak zejména v praktickém v souvislosti s přípravou budoucích učitelů. Klíčová slova empatie, kognitivní a afektivní empatie, vyjádřená empatie, pedagogické teorie, učitel, výzkum
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the theme of empathy of teacher in educational theory and teaching practice. Its objective is to bring on an analysis of major Czech and foreign educational theories an overview of empathy as specific skills of teacher, its development and position within the given educational concept. The theoretical part first deals with the development of the concept of empathy in the context of psychology, differences between the concepts of sympathy and empathy, its relationship to sex, emotional intelligence, sociability, then focuses on empathy in the context of educational communication at school. The main part consists of analysis of important domestic pedagogical concepts of domestic authors, such as Comenius, Lindner, Úlehla, Chlup, Uher and Příhoda. Among foreign authors are, for example, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Dewey, Steiner and Rogers. The aim of the empirical part is to implement and with the use of relevant research tools to verify the effectiveness of the learning program developing empathy of future teachers. The thesis should contribute to a deeper understanding of empathy in the educational process, both within the theoretical, based on reflection of this phenomenon in educational theories, and especially in practice in connection with the preparation of future teachers. Keywords empathy, cognitive and affective empathy, expressed empathy, educational theory, teacher, research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Radim Štěrba, Ph.D. 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Radim Štěrba, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Radim Štěrba, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Linková, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 421 kB